Sökning: "att vara man i socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade orden att vara man i socialt arbete.

 1. 1. “Man lägger ihop en massa pusselbitar och så kommer det kanske ett blåmärke “ : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barn i omsorgssvikt.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Wallstål; Desiree Palo; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Omsorgssvikt; Utsatthet; Vanvård; Övergrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att erövra kunskap utifrån pedagogers erfarenheter om vad som kan väcka misstanke att ett barn utsätts för omsorgssvikt samt hur arbetet vid en misstanke kan se ut. Våra forskningsfrågor sökte svar på hur pedagoger beskriver att de tar tillvara barns signaler vid misstanke om omsorgssvikt samt hur processen från misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan kan se ut. LÄS MER

 2. 2. Rätt man på rätt plats I will I can I do : En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Maha Alhabeeb; Goar Mirzoyan; [2020]
  Nyckelord :Swedish labor market; qualitative study; refugee academics; cultural capital; social capital; empowerment; den svenska arbetsmarknaden; kvalitativ undersökning; flyktingakademiker; kulturellt kapital; socialt kapital; empowerment;

  Sammanfattning : Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee academics in entering the Swedish labor market. LÄS MER

 3. 3. Vi är inte mer än människor : En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattningar om genus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sofia Bäckman; Viktoria Hilliges; [2020]
  Nyckelord :gender; female; male; norm; doing gender; genus; kvinnligt; manligt; normer; göra kön;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att bidra till en ökad förståelse för hur unga vuxna pratar om genus, det socialt konstruerade könet. För att åstadkomma detta genomfördes en kvalitativ studie i form av fokusgrupper på en gymnasieskola med unga vuxna både, kvinnor och män som var 18 år och över. LÄS MER

 4. 4. Man är ju ändå en människa : En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterarnas egna emotioner i handläggningsarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Ella Finnman; Harpreet Kaur; [2020]
  Nyckelord :coping strategies; emotional stress; occupational stress; emotions; social work; coping strategier; emotionell stress; emotioner; socialt arbete;

  Sammanfattning : Socialnämnden verkar för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden och har ansvaret för att utreda när barn far illa (Socialstyrelsen, 2019).Socialsekreterare arbetar klientnära i barnfamiljernas privata sfär, tar del av svåra livssituationer, bedömer behov och vidtar åtgärder för barnets- och familjens bästa. LÄS MER

 5. 5. När banden klipps : Familjehemsföräldrars upplevelse och önskemål av stöd från socialtjänsten när en längre placering upphör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Monia Sundgren; Monica Andersson; [2020]
  Nyckelord :Foster care; foster parents; placement breakdown; social services; support; aftercare; grief; Familjehem; familjehemsföräldrar; stödjande insatser; eftervård; socialtjänsten; sammanbrott; sorg;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how foster parents experience support from social services when a long term placement of a child ceases, and to find out what kind of support the foster parents wishes from Social Services after the placement termination. Qualitative interviews with five foster parents was performed and the results showed that a clear majority wished to receive support from the social services in connection with and after the placement had ended. LÄS MER