Sökning: "attachment"

Visar resultat 1 - 5 av 977 uppsatser innehållade ordet attachment.

 1. 1. Bara fysisk distans? – En kvalitativ intervjustudie om hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser av stödsamtal över videolänk under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Fasth; Astrid Rundberg; [2021-01-27]
  Nyckelord :covid-19; health social workers; telehealth; professional-patient relationship;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe the experience of health social workers who have worked with telehealth counselling during the Covid-19-pendemic. A qualitative study was undertaken and seven interviews were implemented. Our empirical data was analysed and compared with previous research and theories. LÄS MER

 2. 2. Otome Game localization : A case study of the character Toma from Amnesia

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Evamaria Dunkel-Duerr; [2021]
  Nyckelord :Otome game; game localization; Japanese studies; virtual love; character personality; iyashi; player reception; emotional attachment;

  Sammanfattning : Using the Otome game Amnesia and its localized version Amnesia: Memories as a case study, the phenomenon of Otome games was explored from a translation- and Japanese studies' perspective. This paper investigated how translation choices shape character personality, and, as such, Western views. LÄS MER

 3. 3. Unika barn, unika möjligheter för delaktighet : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på barns delaktighet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Paulina Karlsson; Emelie Turegård; [2021]
  Nyckelord :Socialsekreterare; barnkonventionen; barnutredningar; delaktighet; aktörskap; Socialworker; Children’s Rights Convention; child investigations; participation and agency;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med delaktighet i barnutredningar, syftet besvaras utifrån två frågeställningar: Hur arbetar socialsekreterare för att göra barn delaktiga i sina utredningar och vad uttrycker socialsekreterare för förbättringsområden inom barns delaktighet? Enligt socialtjänstlagen och barnkonventionen har alla barn rätt till delaktighet i alla de frågor som rör dem men i tidigare forskning framgår det att barns rätt till delaktighet inte alltid uppfylls. Studien är genomfört med kvalitativ metod där sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga. LÄS MER

 4. 4. Investigation of Machine Learning Methods for Anomaly Detection and Characterisation of Cable Shoe Pressing Processes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Elliot Härenby Deak; [2021]
  Nyckelord :Machine Learning; LSTM; kNN; Time-series Classification; Anomaly Detection;

  Sammanfattning : The ability to reliably connect electrical cables is important in many applications. A poor connection can become a fire hazard, so it is important that cables are always appropriately connected. This thesis investigates methods for monitoring of a machine that presses cable connectors onto cables. LÄS MER

 5. 5. Det viktiga uppdraget : En kvalitativ studie om pedagogers syn på kvalitetsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Olivia Faily; [2021]
  Nyckelord :Quality in Preschool; Children s learning; Educators view; Comfort; Attachment; Förskolans kvalitet; Barns lärande; Pedagogers syn; Trygghet; Anknytning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and report preschool teachers’ views on the quality assignment and what the preschool teachers consider to be high and low quality in preschool. The study was conducted with two group interviews at two different preschools where three preschool teachers participated in each group interview. LÄS MER