Sökning: "attacment"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet attacment.

  1. 1. Pedagogers uppfattning om inskolning i förskoleverksamhet : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning om olika inskolningsmodeller - traditionell inskolning och föräldraaktiv inskolning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Linda Lindqvist; [2018]
    Nyckelord :introduction; traditional introduction; parental-active introduction; attacment; inskolning; traditionell inskolning; föräldraaktiv inskolning; anknytning;

    Sammanfattning : When children start preschool, it can be a big change for the whole family and for many children the first big separation in life. The first meeting of preschool takes place through introduction. In Sweden today, there are mainly two models of introduction that are being practiced - traditional introduction and parental-active introduction. LÄS MER