Sökning: "attention deficit hyperactivity disorder ADHD"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden attention deficit hyperactivity disorder ADHD.

 1. 1. "Jag hade önskat att andra ville veta mer" : En kvalitativ studie om hur personer med NPF-diagnos upplever arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; Ester Sjögren; [2023]
  Nyckelord :NPF; ADHD; AST; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; arbetsmiljöarbete; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap och förståelse för hur personer med NPF-diagnoserupplever den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. För att besvara syftet användes krav-, kontrolloch stödmodellen som ett verktyg för att undersöka upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön ochhur det påverkade hälsan. LÄS MER

 2. 2. Challenges Faced by Teachers Working with Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Inclusive Schools : A Systematic Review

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Delase Aku Kanyagui; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ADHD is a disability that negatively impacts many aspects of a person's daily life. The purpose of this study is to examine the challenges teachers face when working with ADHD students and the strategies they use to help children learn and participate fully in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner i skolan för barn med ADHD- en scoping review

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Sandy Racho El-Homsi; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; attention deficit hyperactivity disorder ADHD ; barn; interventioner; skola;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn med ADHD upplever svårigheter i miljön de befinner sig i, främst skolan. Skolupplevelsen är utmanande och prestationen är sämre än förväntat. Oförmåga till stillasittande och upprätthålla koncentrationsförmågan medför svårigheter att prestera akademiskt. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner och dess effekt för barn med diagnosen ADHD i skolmiljö : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Hanna Agde-Johansson; Cecilia Lövgren; [2023]
  Nyckelord :attention deficit hyperactivity disorder; children; classroom; environment och occupational therapy;

  Sammanfattning : Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är den vanligaste diagnosen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för barn. Utmärkande symptom för en person med diagnosen ADHD är svårigheter att utföra uppgifter, fokusera, bibehålla uppmärksamhet och passa tider, vilket är faktorer som kan påverka skolgången negativt. LÄS MER

 5. 5. "Vad är inkludering för dem?" En kvalitativ studie om hur lärare inkluderar elever med autismspektrumtillstånd och ADHD i idrott och hälsa på grundskolan

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Berg; [2023]
  Nyckelord :idrottslärare; KASAM; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; utmaningar;

  Sammanfattning : I skollagen (SFS 2010: 800) står det att elever med behov av särskilt stöd ska ges detta. Detta behov kan bland annat bero på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autismspektrumtillstånd (AST) och attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Utmaningarna som NPF skapar kan bli problematiska i skolans värld. LÄS MER