Sökning: "attention-deficit hyperactivity disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden attention-deficit hyperactivity disorder.

 1. 1. Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en systematisk forskningsöversikt över främjande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :adhd; extra anpassningar; flickor; skolframgång; svårigheter;

  Sammanfattning : Andersson, Madelene (2020). Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en systematisk forskningsöversikt över främjande faktorer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av mentalisering hos individer med ADHD

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Rahm; [2020]
  Nyckelord :Mentalization; impaired mentalizing; ADHD; qualitative method; semi-structured interview; Mentalisering; mentaliseringssvikt; ADHD; kvalitativ metod; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Mentalisering innebär förmågan att förstå och tänka kring egna och andra människors intentioner och inre mentala tillstånd. Mentaliseringssvikt uppstår när man brister i denna förmåga. LÄS MER

 3. 3. Mysteriet med de överrepresenterade decemberbarnen: En kvantitativ studie om sent födda barns överrepresentation inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Pontus Nilsson; Simon Karlsson; [2020]
  Nyckelord :autism; ADHD; attention-deficit hyperactivity disorder; relative immaturity; medication; diagnosis; neuropsychiatric disorder.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children that are born later in the year are, based on previous studies, more likely to be diagnosed with a neuropsychiatric disorder (hereby NPD), which is a bit surprising considering that NPDs are considered to be primarily genetic disorders. The aim of our study is to test the hypothesis that there is a correlation between being born later in the year and an increased prevalence of referrals from school because of suspicion of NPD. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av att leva med barn med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Annica Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Attention deficit hyperactivity disorder; ADHD; child; parent’s experience; qualitative content analysis; resilience; empowerment; family-centered care; Attention deficit hyperactivity disorder; ADHD; barn; förälders upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; motståndskraft; resiliens; empowerment; familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, är en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hos barn och ungdomar. Funktionsnedsättningen påverkar barnet i både skola, sociala sammanhang och i familjelivet. Detta påverkar i sin tur föräldrars liv. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenhet av att leva med ett barn som har diagnosen Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Isacson; Ulrika Merkel; [2020]
  Nyckelord :ADHD; experience; life experience; parents; ADHD; föräldrar; livserfarenhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av attention-deficit/hyperactivity disorder uppgår till 7% bland barn globalt. ADHD har hög hereditet, omkring 57 % och det eftersöks fortfarande orsaker som kan kopplas till ADHD:s fysiologiska uppkomst. LÄS MER