Sökning: "attitude of healthcare personnel"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden attitude of healthcare personnel.

 1. 1. Partnervåld: mäns våld mot kvinnor. Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Inger Lortsch; Cecilia Smircic; [2020-08-05]
  Nyckelord :Intimate partner violence; domestic violence; abused women s experiences; battered women; attitude of healthcare personnel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker partnervåld med fokus på mäns våld mot kvinnor. Olika typer av partnervåld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Normaliseringsprocessen innefattar en strategi där kvinnan internaliserar våldet från våldsutövaren samt normaliserar dessa överträdelser. LÄS MER

 2. 2. Patienternas upplevelse och erfarenhet av vårdmötet utifrån transkulturellt perspektiv : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Theodor Dozzi; Tatiana Veretennikova; [2020]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; Transkulturell omvårdnad; Språkbarriär; Kulturbarriärer; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund I vårt nutida heterogena samhälle är transkulturell omvårdnad där patienterna varken delar samma kultur eller talar samma språk med vårdpersonalen högaktuellt för patienttillfredsställelse. Forskning har visat att patienter som inte förstår eller talar det språk som vårdpersonal talar har större risk att missförstå både sin egen situation och sin behandling. LÄS MER

 3. 3. Att leda evidensbaserad vård : Olika uppfattningar hos ledare - En fenomenografisk studie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Erica Gidlund; Pauline Bäckström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Evidensbaserad vård inom hälso- och sjukvården baseras på bästa tillgängliga kunskap och gynnar patient och samhälle. Trots sjuksköterskors positiva inställning till evidensbaserad vård tillämpas det sällan i praktiken och hälso- och sjukvårdsorganisationer har bristande beredskap för evidensbaserad vård. LÄS MER

 4. 4. Invandrares upplevelse av bemötande av vårdpersonal inom vården i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ebba Jernberg; Sara Khosravi; [2020]
  Nyckelord :Immigrant; treatment; healthcare; experience; healthcare personnel; Invandrare; bemötande; vård; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1900-talet och fram till idag har en stor mängd människor invandrat till Sverige vilket har lett till ett mångkulturellt samhälle där personer med olika kulturer söker vård. För att kunna ge kulturkompetent och god vård behöver vårdpersonal en bra förståelse för hur patienter med invandrarbakgrund vill bli bemötta. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att bemöta personer med schizofreni i olika vårdkontext : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Adams; Jennifer Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Attitude of health personnel; Communication; Empathy; Nurse-patient relations; Schizophrenia; Stereotyping; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; Empati; Kommunikation; Schizofreni; Sjuksköterska-patientrelationer; Stereotyper;

  Sammanfattning : Bakgrund   Schizofreni bedöms vara en av de tio mest funktionsnedsättande tillstånden i världen och omkring 20 miljoner människor har diagnosen. Det är den vanligaste psykossjukdomen och innebär för många drabbade ett lidande med en negativ inverkan på personens psykosociala tillvaro och fysiska hälsa. LÄS MER