Sökning: "attitude to health"

Visar resultat 1 - 5 av 785 uppsatser innehållade orden attitude to health.

 1. 1. Gravida kvinnors upplevelser av nedstämdhet och depression

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linn Persson; Lovisa Stenbeck; [2020]
  Nyckelord :Depression; Depressive disorder; Experiences; Pregnancy; Vulnerability; Depression; Graviditet; Nedstämdhet; Sårbarhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : De gravida kvinnorna befann sig i en extra sårbar livssituation som visade sig bero på olika faktorer, såsom graviditetsrelaterade faktorer, socioekonomisk utsatthet, svåra livshändelser och hur de upplevde mötet med vården. Sjuksköterskan kan komma att möta dessa kvinnor på vårdcentraler, somatiska och psykiatriska vårdavdelningar, akutmottagningar samt andra vårdinrättningar. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på livskvalitén hos kvinnor med vestibulodyni

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Edin; [2020]
  Nyckelord :Patient experience; provoked vestibulodynia; quality of life; vestibulodynia.; Livskvalitet; patientupplevelse; provocerad vestibulodyni; vestibulodyni.;

  Sammanfattning : Background: Vestibulodynia involves a prolonged state of pain characterized by intense pain around the vulva area. This pain may occur during sexual intercourse but can also be triggered by non-sexual activities. The condition was previously called vestibulitis. LÄS MER

 3. 3. Kommer du på lektionen? : lärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Micael Widerdal; Joel Lundin; [2020]
  Nyckelord :närvaro; frånvaro; deltagande; motivation; skolmiljö; läraruppdrag;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet är att identifiera och analysera idrottslärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet samt begripliggöra motiven till deras syn. Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor: Hur beskriver idrottslärare vad som är viktigt och meningsfullt vid undervisningen i idrottsämnet? Vilka orsaker framträder när idrottslärare talar om elevers frånvaro och hur kan dessa begripliggöras? Vilken repertoar av strategier framträder när idrottslärare talar om hantering av frånvaro från undervisningen i idrottsämnet? Metod Studien använder sig av en kvalitativ ansats för att frambringa så djup insikt som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Analysing the Intrinsic and Extrinsic Values of Physical Education and Health

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Henriksson; Viktor Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Physical education; Physical education and health; perception; attitude or opinion; status; purpose and content;

  Sammanfattning : A traditional view has, more or less, infested the subject of Physical Education, which affects the subject´s intrinsic values. The purpose of this knowledge overview is to analyse teachers and pupil’s perception and understanding of PEH in relation to intrinsic and extrinsic values. LÄS MER

 5. 5. Kan rörelse och dans utmana könsuppfattningar i idrott och hälsa-ämnet? : En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare arbetar könsneutralt i momentet rörelse och dans

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :William Al Djezani; Gabriel Baydono; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; rörelse och dans; dans; idrottsundervisning; idrottslärare; gymnasiet; genus; könsuppfattningar; könsneutralt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur idrottslärare arbetar könsneutralt i rörelse och dans. Syftet är konkretiserat i tre frågeställningar: Hur arbetar idrottslärare med att bryta könsnormerna i momentet rörelse och dans? Hur upplever idrottslärarna elevernas synsätt om könsnormer inom momentet rörelse och dans? Hur kan idrottslärarens utsagor förstås ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv? Metod För att uppnå syftet med undersökningen valdes en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER