Sökning: "attityd definition"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden attityd definition.

 1. 1. Transpersoners upplevelse av bemötandet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Svetlana Vasiljeva; [2019]
  Nyckelord :transgender people; treatment; experiences; social services; transpersoner; hbtq-personer; bemötande; upplevelser; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur transpersoner upplever bemötande inom socialtjänsten. Enligt tidigare forskning har transpersoner olika upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten. De har upplevt att de mötts med oförståelse och okunskap, blir felkönade och blir inte tilltalade vid sitt rätta namn. LÄS MER

 2. 2. Tecknade serier i klassrummet : Elevers attityd till serier i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Theréz Lindstedt Önneskog; [2019]
  Nyckelord :Tecknade serier; grundskola; comic literacy; manga;

  Sammanfattning : Tecknade serier är en del av litteraturen som funnits under många år men som haft en svår och komplicerad resa genom årens gång. Redan på 1950-talet fick tecknade serier en negativ stämpel som det lever kvar spår av än idag. LÄS MER

 3. 3. Maxat med hållbarhetskommunikation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elias Mannberg; Sara Andurén; [2019]
  Nyckelord :sustainability communication; CSR; credibility; cognitive dissonance; consumer behavior; digital media; environment; strategic communication; hållbarhetskommunikation; trovärdighet; kognitiv dissonans; konsumentbeteende; digitala medier; miljö; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research aims to increase the understanding of how the young consumer receives, interprets and argues about sustainability communication. The study is based on a social constructionist perspective and considers the communicative processes expressed by the consumer in a specific case. LÄS MER

 4. 4. “Ja jag vet inte om det är bra” - En studie om äldres upplevelser av ett digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hugo Sävström; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; anomi; rädsla; modernitet; äldre; samhällsförändring; skepticism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka äldre personers syn på digitalisering och börjat i den breda frågeställningen “Vad tycker äldre om digitalisering?” för att sedan smalnas av till “Vad ligger bakom de äldres skeptiska attityd till digitalisering?”. För att undersöka detta har tre fokusgruppsdiskussioner hållits på mötesplatser för äldre i Malmö. LÄS MER

 5. 5. Undervisning "ett nytt ord på någonting vi redan har gjort", eller? : En ramfaktorteoretisk studie gällande undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Nilsson; Anneli Wolcher Nyh; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Läroplan; Undervisning; Läroplansteori; Ramfaktorteori; Faktorer; Kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Första juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft där undervisningen är ett av de begrepp som tillkommit. Begreppet undervisning bidrar till ett ökat krav på pedagoger och blir därmed relevant att undersöka och koppla till förskollärarna, då det är de som ska ansvara för undervisningen och att den bedrivs. LÄS MER