Sökning: "attityd mot skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden attityd mot skolan.

 1. 1. ”Jag känner aldrig att jag får blomma.” En tvärsnittsstudie för att jämföra särskilt begåvade gymnasieelevers upplevelse av skolan jämfört med normalbegåvade gymnasieelevers upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anette Glad; [2019]
  Nyckelord :attityd mot lärare; attityd mot skolan; gymnasieelever; motivation; målvärdering; SAAS-R; självkänsla; särskilt begåvade; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how gifted high school students rated their academic self-perception, attitude toward teachers, attitude toward school, goal valuation and motivation compared to a control group consisting of non-gifted high school students. A comparison between sexes was also made to examine whether they differed or not. LÄS MER

 2. 2. Ansvarstagande på gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Alm; Carl Lindblom; [2019]
  Nyckelord :ansvarstagande; motivation; lärande; mål; aktivt beslutsfattande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en fördjupad förståelse för hur gymnasieelever resonerar om och förhåller sig till ansvarstagande i förhållande till sina studier. För att möta syfte har följande frågeställningar använts: Hur resonerar eleverna kring ansvarstagande för sina studier? Vad har påverkat elevernas attityd till ansvarstagande för sina studier? En kvalitativ metod har tillämpats i studien och den har genomförts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. En undersökning kring gymnasielärares och gymnasieelevers uttryckta och upplevda mål med programmering i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Ströberg; [2019]
  Nyckelord :attityd; blockprogrammering; datalogiskt tänkande; IKT; programmering; teknik; textbaserad programmering; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Programmeringsundervisningen i den svenska gymnasieskolan har bedrivits mer eller mindre på samma sätt sedan ämnet introducerades på 70-talet. Det behövs mer studier om didaktisk undervisning i relation till ämnet programmering för att hjälpa programmeringslärare att utveckla undervisningen och förbättra undervisningen för eleverna. LÄS MER

 4. 4. An exploratory paper of the privacy paradox in the age of big data and emerging technologies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michelle Serra; [2018]
  Nyckelord :Information Privacy; Privacy Paradox; User psychology; Artificial Intelligence; Big Data;

  Sammanfattning : Technological innovations and advancements are helping people gain an increasingly comfortable life, as well as expand their social capital through online networks by offering individual's new opportunities to share personal information. By collecting vast amounts of data a whole new range of services can be offered, information can be collected and compared, and a new level of individualization can be reached. LÄS MER

 5. 5. Laget går före jaget : en kunskapsöversikt gällande effekterna av kooperativt lärande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cecilia Sahlsten; [2018]
  Nyckelord :effekt; kooperativt lärande; hållbar kunskap; elever; läranderesurser; svenskaämnet; styrkor; svagheter;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för den här kunskapsöversikten har varit frågan om vilka kunskaper vi får i skolan som är hållbara över tid så till vida att vi får nytta av dem även senare i livet. Förmågan att samarbeta är exempel på en sådan kunskap. LÄS MER