Sökning: "attityd mot skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden attityd mot skolan.

 1. 1. Den nya bildläraren : En studie kring bildlärarens möten med elevgrupper de tar över från en annan lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabella Rating; [2020]
  Nyckelord :Bildlärare; ny lärare; bild; möte; elever; relationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka bildlärares erfarenheter av att börja arbeta på en ny skola. Vilka utmaningar de kan uppleva och om den tidigare bildlärarens arbetssätt påverkar deras möte med de elever de tar över. Studiens empiri består av tre enskilda semistrukturerade intervjuer med bildlärare som arbetar på högstadiet. LÄS MER

 2. 2. Attityd gentemot naturvetenskap i och utanför klassrummet - en systematisk kunskapsöversikt om elevers attityd gentemot naturvetenskap och de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vendela Holmgren; Josefine Ullström; [2020]
  Nyckelord :attityd; elever; forskare; grundskola; naturorienterande ämnen; naturvetenskap;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenterar vi resultat från såväl internationell som nationell forskning från 2000-talet för att besvara hur grundskolelevers attityd gentemot naturvetenskap och gentemot skolans naturorienterande ämnen ser ut. Kartläggningen av kunskapen har skett via systematisk informationssökning i utvalda databaser genom boolesk söklogik. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering hos högstadieelever : Hur elever i högstadiet beskriver sin egen kunskap och förmåga till konflikthantering i och utanför skolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anette Eriksson; Cariina Sundström; [2020]
  Nyckelord :elevers konflikter; konflikter i högstadiet; konflikthantering i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa vad elever på högstadiet beskriver att de har för kunskap om konflikter, konflikthantering samt vilka kunskaper de beskriver att de har för att kunna hantera konflikter i och utanför skolan. Vi gjorde en kvalitativ studie med strukturerade intervjuer med sju elever från fem olika högstadieskolor. LÄS MER

 4. 4. ”Jag känner aldrig att jag får blomma.” En tvärsnittsstudie för att jämföra särskilt begåvade gymnasieelevers upplevelse av skolan jämfört med normalbegåvade gymnasieelevers upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anette Glad; [2019]
  Nyckelord :attityd mot lärare; attityd mot skolan; gymnasieelever; motivation; målvärdering; SAAS-R; självkänsla; särskilt begåvade; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how gifted high school students rated their academic self-perception, attitude toward teachers, attitude toward school, goal valuation and motivation compared to a control group consisting of non-gifted high school students. A comparison between sexes was also made to examine whether they differed or not. LÄS MER

 5. 5. Ansvarstagande på gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Alm; Carl Lindblom; [2019]
  Nyckelord :ansvarstagande; motivation; lärande; mål; aktivt beslutsfattande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en fördjupad förståelse för hur gymnasieelever resonerar om och förhåller sig till ansvarstagande i förhållande till sina studier. För att möta syfte har följande frågeställningar använts: Hur resonerar eleverna kring ansvarstagande för sina studier? Vad har påverkat elevernas attityd till ansvarstagande för sina studier? En kvalitativ metod har tillämpats i studien och den har genomförts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en intervjuguide. LÄS MER