Sökning: "attityd och beteendepåverkan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden attityd och beteendepåverkan.

 1. 1. Källsortering på arbetsplatsen Miljöbeteende och beteendepåverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Tärnhuvud; [2018]
  Nyckelord :BBS; behavioral influence; environmental behavior; LCA; recycling; BBS; beteendepåverkan; källsortering; LCA; miljöbeteende;

  Sammanfattning : Luckan mellan människors attityd och beteende när det gäller miljö är ett problem och för att nå hållbar utveckling måste människors beteenden förändras. Denna uppsats ämnar undersöka huruvida en kombination av faktorer och metoder framgångsrikt kan användas för att adressera komplexiteten i mänskligt beteende och koppla dem till ett antal beteendepåverkande metoder och modeller. LÄS MER

 2. 2. Hållbara transporter och beteendepåverkan : En fallstudie om Västra Hamnen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Charlotte Piggott; [2015]
  Nyckelord :hållbart resande; beteende; attityd; vanor; normer;

  Sammanfattning : På flera håll runt om i Sverige byggs det idag stadsdelar med mål att vara hållbara. Vad det gäller trafiken byggs områden som redan från början är välförsörjda med kollektivtrafik och har väl utbyggda cykelnät. LÄS MER

 3. 3. Mobility management i Brunnshög - förutsättningar, aktörer och åtgärder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Andrea Teran Öman; [2013]
  Nyckelord :Mobility management; trafik; miljö; hållbar utveckling; klimat; samhällsplanering; Brunnshög; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I dagsläget står trafiken för en stor del av de koldioxidutsläpp som påskyndar en global uppvärmning. Trafiken innebär inte bara en ökning av koldioxid i luften utan även buller, olyckor, föroreningar, hälofarliga partiklar och trängsel. LÄS MER

 4. 4. Mobility management - Extern och intern tillämpning av attityd och beteendepåverkande åtgärder i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jesse Kemppinen; [2012]
  Nyckelord :Mobility management; Transport planning; Soft measures; Behavior changes; CIVITAS; City of Malmö; sustainable transports; green development; trafikplanering; hållbara transporter; grön omställning; beteendepåverkan; Malmö stad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobility management is soft measures in transport planning that are used to increase sustainable travel within the community. The underlying reason behind the emergence of mobility management is the growing car dependency and its negative effects on society. Effects that conventional measure of traffic planning is not quite managed to solve. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelse av drogförebyggande arbete - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emma Svensson; [2007]
  Nyckelord :Ambivalens; beteendepåverkan; drogförebyggande; innehållsanalys; intervjuer; LAST’N-projektet; lärare; upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att ur ett folkhälsoperspektivundersöka hur år 6-9-lärare upplever skolans drogförebyggandearbete. Sexton intervjuer genomfördes med år 6-9-lärare somarbetat heltid sedan 2002. Intervjuerna analyserades med hjälpav en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER