Sökning: "attityder och värderingar i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden attityder och värderingar i förskolan.

 1. 1. Värdegrund i förskolan, En kvalitativ studie om hur förskollärare tolkar demokratiuppdraget

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Perger; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; Förhållningssätt; Förskolans uppdrag; Värdegrund; Värderingar;

  Sammanfattning : Inom förskolans verksamheter möter pedagoger dagligen människor med olika bakgrund, förutsättningar och egenskaper. Min erfarenhet är att pedagogernas förhållningssätt gentemot både vuxna och barn med diverse bakgrund är varierande. LÄS MER

 2. 2. Hush! : Förskollärares attityder och tankar om barns sexuellaintegritet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Dahl; Sofia Evertsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; attityder; integritet; bemötande; sexualitet;

  Sammanfattning : I den här studien behandlas barns sexuella integritet. Den aktuella forskningen inom områdetär begränsad. Studien synliggör hur förskollärares attityder till barns sexualitet och hur debeskriver att de lär barn integritet. Det är ett område som påverkas av samhälleliga normeroch attityder vilket bidrar till att det är ett tabuämne. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i hemmet : En studie om vårdnadshavares attityder, erfarenheter och utsagor om högläsning i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Pedagogik; Vårdnadshavare; Enkät; Intervju; Högläsning;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har syftet varit att undersöka vårdnadshavares attityder och erfarenheter kring högläsning för barn på förskolan mellan 1 och 6 år som bor på mindre tätorter samt ta del av vårdnadshavares utsagor om hur högläsningssituationer är utformade. Forskningsfrågorna har varit;Vad har vårdnadshavarna för erfarenheter och attityd kring högläsningn , finns det något samband mellan vårdnadshavarnas utsagor och deras utbildningskapital?Hur frekvent sker högläsning i hemmet, vid vilka tillfällen uppstår högläsning och hur är högläsningssituationen utformad samt finns det något samband mellan vårdnadshavarnas utsagor och deras utbildningskapital?    Frågeställningarna besvarades av en enkätundersökning där 151 stycken vårdnadshavare svarade, representerade från åtta stycken förskolor i en kommun, samt fem stycken samtalsintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Design for all - ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Pia Dunér; [2014]
  Nyckelord :Design for all; Disability studies; Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Dunér, Pia (2014) ”Design for all” – ett perspektiv på inkluderingsbegreppet (“Design for all” - A perspective on the concept of inclusion) Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola Problemområde Begreppet ”Design for all” kommer från forskningsfältet ”disability studies” och bygger på en förändring i synsättet hos de som arbetar med personer i behov av särskilt stöd, för att dessa personer ska ses som subjekt med rättigheter och möjlighet till delaktighet, och inte som objekt. Teorin fokuserar inte bara på individer med funktionshinder utan involverar alla individer som är i svårigheter utifrån exempelvis etnicitet, social klass och kön. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares syn på lekens betydelse för barns lärande och utveckling

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jenny Petersson; Johanna Allevang Svensson; [2013]
  Nyckelord :förskola; delaktighet; fri lek; styrd lek;

  Sammanfattning : Lek är ett ord som enligt forskare är svårt att definiera. Den går dock att förklara som ett ursprungligt och omedelbart fenomen i alla människors liv som är tydligast under barnåren. Leken kan tolkas som en inre drift hos barn som startar av sig självt utan att barnet behöver anstränga sig. LÄS MER