Sökning: "attityder till arbetet"

Visar resultat 1 - 5 av 807 uppsatser innehållade orden attityder till arbetet.

 1. 1. AI-systems påverkan på ledarroller och beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Elin Ström; Ellen Ninsved; Sofie Strömstedt; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har revolutionerat omvärlden de senaste decennierna, och det sätts press på organisationer att ständigt vara i framkanten av ny teknologi. Artificiell intelligens (AI) används alltmer inom företag. Dess utveckling sker snabbt och är högst relevant för dessa organisationers framtid. LÄS MER

 2. 2. Varför har någon ställt en soffa här? : Hur hållbar avfallshantering kan främjas i mångfaldsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Simon Persson; [2023]
  Nyckelord :Bulky waste; waste management; behavioral cost; diversity; behavioral theory; Grovavfall; avfallshantering; beteendekostnad; mångfald; beteendeteori;

  Sammanfattning : Det kommunala fastighetsbolaget Gavlegårdarna har problem med att hyresgäster lämnar grovavfall i förrådsutrymmen, korridorer och andra allmänna utrymmen. Fastighetsägare ansvarar för att hyresgästerna har möjlighet att sortera ut det avfallsom kommunen ställer krav på, medan hyresgästerna kan hänvisas till återvinningscentralen för att lämna sitt grovavfall. LÄS MER

 3. 3. Livsmedelsinspektörens nuvarande och framtida roll för minskat matsvinn : livsmedelsinspektörens perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Neda Yadegari; Haura Abas; [2023]
  Nyckelord :matsvinn; matavfall; livsmedelsinspektör; miljö-hälsoskyddsinspektör; lagstiftning; tillsyn;

  Sammanfattning : En tredjedel av all den producerade livsmedel som avses för konsumtion i världen förloras eller slösas bort. Detta kan leda till ett omfattande problem ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?”  En kvalitativ intervjustudie om hur specialpedagoger och speciallärare på gymnasieskolor upplever arbetet med utredningar för särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Zahra Hassan; Johanna Tham; [2023]
  Nyckelord :Utredning; åtgärdsprogram; specialpedagog; speciallärare; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur specialpedagoger och speciallärare relaterar till arbetet med utredningar av elevers behov av särskilt stöd. Genom semistrukturerade intervjuer med totalt nio specialpedagoger och speciallärare på gymnasieskolor i Sverige vill vi ta del av de båda yrkesrollernas upplevelser av utredningsarbetet för att belysa hur denna del av skolors arbete med särskilt stöd kan se ut. LÄS MER

 5. 5. “Sluta släcka bränder” : En kvalitativ studie om professionellas beskrivningar av det narkotikaförebyggande arbetet med avseende på ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ericsson Hanna; Johnsson Mia; [2023]
  Nyckelord :Attityder; Narkotikaförebyggande arbete; Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Ungdomar;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att uppnå ökad kunskap kring det narkotikaförebyggande arbetet med avseende på ungdomar genom att ta del av de professionellas beskrivningar. Studien syftade även till att ta del av de professionellas upplevelser av deras interaktioner och erfarenheter av det narkotikaförebyggande arbete gällande ungdomar. LÄS MER