Sökning: "attityder till kvinnligt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden attityder till kvinnligt ledarskap.

 1. 1. Olika trots identiska? : Stereotypa könsrollers påverkan på attityder till chefers agerande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Rydberg; Karin Paulsson; [2019]
  Nyckelord :role congruity theory; gender roles; leadership; gender differences; think manager-think male;

  Sammanfattning : Ledarrollen definieras ofta stereotypiskt manligt vilket kan vara en möjlig förklaring till det låga antal kvinnor i höga ledarpositioner. Kvinnor anses vara mindre lämpade på grund av den stereotypa kvinnliga könsrollen. LÄS MER

 2. 2. Att behålla kvinnliga ledare i en mansdominerad bransch

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Bergman; [2018]
  Nyckelord :leadership; equality; construction industry; male dominated; female; ledarskap; jämställdhet; byggbranschen; mansdominerat; kvinnligt;

  Sammanfattning : Historiskt och traditionellt sett har ledarskapet varit maskulint och branscher har varit uppdelade i kvinnliga och manliga. Genom tiderna har det funnits många motståndare tillkvinnligt ledarskap och då framför allt inom de så kallade mansdominerade branscherna. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap hos män och kvinnor : Har ledarskap ett genus?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Sally Al-Hasbani; Melissa Noura; [2017]
  Nyckelord :Leadership; leaderships styles; men and women leadership; gender stereotypes; Ledarskap; ledarskapsilar; manligt och kvinnligt ledarskap; genus stereotyper;

  Sammanfattning : I den här studien har vi studerat ledarskap med koppling till genus, genom att studera tidigare forskning och sedan jämföra med det empiriska materialet genom intervjuer hos ledare. Intresset för det valda ämnesområdet uppmärksammades när vi genom statistik jämförde antalet manliga ledare med kvinnliga. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga chefer? : En kvalitativ studie om hur vägen till kvinnligt ledarskap upplevs

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ornella Jennifer Antar; [2016]
  Nyckelord :Ledarskap; kvinnligt; manligt; kön; genus;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur kvinnliga chefer upplever sin ”resa” mot ledar- och chefskap. En kvalitativ datainsamlingsmetod har tillämpats där intervjuer med sex nu- och dåvarande kvinnliga chefer har genomförts för att komma närmare in på mina frågeställningar: Hur upplever respondenterna att vägen till chefspositioner påverkats av just den anledningen att de är kvinnor? Vilka erfarenheter lyfts upp i förhållande till samhällets attityder om kvinnligt och manligt? Hur beskrivs ledarskapets karaktär i förhållande till attityder om kvinnliga och manliga roller? Materialet har analyserats med hjälp av teoretiska perspektiv om kvinnligt ledarskap. LÄS MER

 5. 5. "Kvannligt ledarskap" : en studie om kvinnligt och manligt ledarskap som socialt konstruerade företeelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mikael Davidsson; Maria Hovold; Mimmi Ysner Harrisson; [2013]
  Nyckelord :ledarskap; kvinnligt; manligt; ledarskapsstilar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns det fler VD:ar i Sverige som heter Johan, än vad det finns VD:ar som är kvinnor. Ett hinder för kvinnor att bli chefer kan vara den traditionella kvinnliga könsrol-len, då den ibland anses ha andra kvalitéer än det som eftersträvas av chefer. LÄS MER