Sökning: "attitydmätningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet attitydmätningar.

 1. 1. Det ouppnåeliga idealet : Ätstörningar och muskeldysmorfi ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amelie Roolf; [2019]
  Nyckelord :ätstörningar; muskeldysmorfi; genus; psykisk ohälsa; sjukdomsuttryck;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga vuxna i åldrarna 10–24 år i Sverige, och den kan ta sig många uttryck, bland annat i form av ätstörningar och muskeldysmorfi. I denna litteraturöversikt fokuseras på dessa diagnoser ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. En kontextuellt varierande uppfattning av sexuella trakasserier: : En kvantitativ studie om genusidentitetens roll i bedömningen av sexuella trakasserier i skolmiljön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofia Härd; [2016]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; genusidentitet; the social construction of reality; skolmiljö; attitydmätningar; uppfattningar; vinjettfrågor;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka bedömningen av en situation som inbegriper sexuella trakasserier med genusidentitetens betydelse som central aspekt. En stor andel av den tidigare forskningen berör sexuella trakasserier på arbetsplatser, organisationer och liknande verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Att mäta organisationsförändring : En studie om att mäta formella och informella element vid en organisationsförändring i offentlig sektor

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Anna Casteberg; Emelie Hägglund; [2012]
  Nyckelord :Organizational development; planned organizational change; measurement; measuring process; formal elements; informal elements; public sector; Förändring; organisationsförändring; planerad organisationsförändring; mätbarhet; mätprocess; formella element; informella element; offentlig sektor; utvärderingar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur en organisationsförändring kan mätas med avseende på formella och informella element samt att presentera hur mätprocessen kan genomföras. Studien bygger på intervjuer och dokumenterade utvärderingar. LÄS MER

 4. 4. Lysekil-Sotenäs annonstidning : en studie som handlar om läsares och annonsörers uppfattningar och attityder gentemot Lysekil-Sotenäs annonstidning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Daniel Eriksson; Mårten Oxenholt; [2004]
  Nyckelord :Marknadsföring; Lysekil-Sotenäs annonstidning; Attitydmätningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER