Sökning: "attractive workplace"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden attractive workplace.

 1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 2. 2. Attraktivt arbete inom äldreomsorgen : Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för undersköterskor och vårdbiträden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Kristine Berglind Hallberg; Carina Olsén; [2020]
  Nyckelord :Elderly care; Attractive workplace; Assistant nurses; Care assistant; Home care; Retirement home; Äldreomsorg; Attraktivt arbete; Undersköterskor; Vårdbiträden; Hemtjänst; Omsorgsboende;

  Sammanfattning : Titel: Attraktivt arbete inom äldreomsorgen - Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för undersköterskor och vårdbiträden? Bakgrund och problematisering: Inom de närmaste åren kommer fler människor vara i behov av omvårdnadsinsatser. Detta på grund av att människan lever längre och därmed också har flera sjukdomsbilder och är i behov av en mer omfattande omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. "Det är vardag" : - En kvalitativ studie om hur första linjens cheferupplever personalbrist i den svenska äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Armin S-Darban; Ebba Johansson; [2020]
  Nyckelord :personal shortage; first line managers; elderly care; social work; Personalbrist; första linjens chefer; äldreomsorgen; socialt arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain an understanding of how first-line managers in the elderly care experience and manage staff shortages. With the help of six different first-line managers, a qualitative study was conducted by collecting material with the help of interviews. LÄS MER

 4. 4. Arbetsplatsens dynamiska karaktär : medarbetares perspektiv på attraktiva, hållbara och lärande arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Madeleine Hedin; Hanna Norman; Emelie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Attractive workplace; health promotion; learning organization; sustainable workplace; teamwork; the theory of systems thinking; Attraktiv arbetsplats; hållbar arbetsplats; hälsofrämjande; lärande organisation; medarbetarskap; systemteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Komplexitet och flexibilitet är två faktorer som präglar dagens arbetsplatser, gamla etablerade mönster ersätts med nya och ständigt föränderliga organisations - och anställningsformer. Arbetet är en essentiell del av individens tillvaro som bidrar till inkomsttrygghet såväl som social samhörighet och känsla av identitet. LÄS MER

 5. 5. Flexibla parkeringstal : Ett effektivt verktyg för att främja hållbart resande?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Höök; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Parkeringstal med miniminivåer har funnits i Sverige sedan 1960-talet då bilen blev ett alltmer dominerande inslag i svenska städer och samhällen. Med hjälp av parkeringstalen kan kommuner ställa krav på att byggherrar ska tillhandahålla tillräckligt många parkeringsplatser i samband med nybyggnation. LÄS MER