Sökning: "attribuering"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet attribuering.

 1. 1. Nyhetsmedias framställning av brott: effekter på attribuering av ansvar och straff till förövare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ella Bryngelsson; Isabelle Löfqvist; [2024-02-07]
  Nyckelord :crime; news media; attribution; responsibility; sentencing; straff; brott. nyhetsmedia; attribuering; förövare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida nyhetsrapportering påverkar attribuering av ansvar till förövare samt om detta har ett samband med hur långt straff personer anser vara rimligt för ett brott. Detta testades genom en experimentell enkät, med priming och framing av nyhetsartiklar på 266 deltagare. LÄS MER

 2. 2. Jag vill bara vara som alla andra : En kvalitativ studie om könsskillnader mellan barn i förskolan i behov av stöd med adhd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Laura Bence Van den dungen; [2020]
  Nyckelord :könsroll; genusmönster; ackommodation; kön; attribuering och adhd.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns en skillnad mellan könen i bedömning av barn som påvisar hyperaktivitet, sociala svårigheter och aggressivt beteende på förskolan. Det som intresserade författaren till att göra studien var författarens egen erfarenhet inom ämnet samt ett intresse för att veta mer om ämnet. LÄS MER

 3. 3. Förfalskningens lockelse : Analys av två svenska brottsmål om bedrägeri och signaturförfalskning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Per Norling; [2016]
  Nyckelord :forged artwork; art forger; authentication; art experts; konstförfalskning; konstförfalskare; attribuering; granskare;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to present work patterns from two perspectives, the art expert´s and art forger´s, as the patterns can be retrieved from two Swedish criminal cases of fraud, the case "T" and the case "M". A minor purpose is to create a knowledge base extracted from literature regarding more general work patterns used by art experts when they work with attribution. LÄS MER

 4. 4. Den funktionella syskonplaceringen i relation till Locus of Control och Känsla av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ida Carleson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studies ansats var att undersöka den funktionella syskonplaceringen i relation till Locus of control (LoC) och Känsla av sammanhang (KASAM). Syskonforskaren Sulloways teori om den funktionella syskonplaceringen kan liknas vid en darwinistisk förklaringsmodell till syskonplaceringens betydelse för utvecklandet av personlig karaktäristika. LÄS MER

 5. 5. I Hyalta gastars sällskap : om konstvetenskapens diskriminering av kvinnliga målare ur den arbetande klassen på 1700- och 1800-talen

  Magister-uppsats, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Inger Andersson; [2011]
  Nyckelord :allmoge; arbetarklass; Bengta Persdotter i Hyhult; borgerlig; den andre; etnicitet; etnologi; feminism; folkkonst; historiografi; horror vacui; ideologi; kanon; kapitalism; klass; konst; konsthistoria; konstnärlig kvalitet; konstvetenskap; kön; liberalism; medelklass; nationalism; smuts; sydsvenskt bonadsmåleri;

  Sammanfattning : I uppsatsen läggs ett intersektionellt perspektiv på konsthistorien. Det sker genom en belysning av det sydsvenska bonadsmåleriets undanskymda plats i allmänhet och de kvinnliga bonadsmålarnas osynliga roll i synnerhet. Uppsatsen består av fyra kapitel. LÄS MER