Sökning: "attributionsstil"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet attributionsstil.

 1. 1. ATTITYDER TILL BESTRAFFNING BLAND STUDENTER I KRIMINOLOGI, JURIDIK OCH SOCIALT ARBETE : Relationen till rädsla för brott, kön och attributionsstil

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gabriel Björk; Joakim Karlsson; [2019]
  Nyckelord :attitudes toward punishment; fear of crime; gender differences; attribution theory.; attityder till bestraffning; rädsla för brott; könsskillnader; attributionsteori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i svenskastudenters attityd till bestraffning utifrån faktorer såsomutbildningsområde, rädsla för brott, könsskillnader samt attributionsstil. Dessutom undersöktes den potentiella interaktionen mellan kön och rädsla för brott. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan Locus of Control och arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erika Carleskär; Sofie Larsson; [2015]
  Nyckelord :Välbefinnande; Attributionsstil; Arbetstillfredsställelse; Well-being; Attributional style; Work satisfaction; Locus of Control; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka individers attributionsstil, Locus of Control (LOC), i relation till deras självskattade grad av arbetstillfredsställelse. Detta görs genom enkäter, där totalt 36 personer (25 kvinnor och 11 män) mellan 18 och 65 år, och med olika yrken finns representerade. LÄS MER

 3. 3. Skall man lita på sig själv eller be om hjälp? : Om attributionsprocesser i terapeutiskt förändringsarbete inom beroendefältet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jan Strömfors; [2012]
  Nyckelord :Addiction; Attributional Theory; Potential Space; Locus of Control; Object Relations; Focus Group; Beroende; Attributionsteori; Övergångsområde; Locus of Control; Objektrelationer; Fokusgrupp;

  Sammanfattning : Inledning: I yrkesrollen kommer de flesta psykoterapeuter regelmässigt i kontakt med missbrukare som försöker ta sig ur sitt beroende. Ofta refererar de som lyckas med detta till begreppet "En kraft starkare än vi själva" som de menar sig ha tagit hjälp av för att tillfriskna. LÄS MER

 4. 4. Priming av självrelevanta ord : Kan attributionsstil påverkas av omedvetna signaler?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Gustaf Maechel; [2010]
  Nyckelord :self-serving bias; self-control; self-esteem; self-confidence; priming.;

  Sammanfattning : Människor tenderar att attribuera framgångar till sig själva och misslyckanden till externa källor, fenomenet kallas för Self-serving bias. Hur individer attribuerar kan enligt forskning påverkas av bland annat graden av självkontroll samt självkänsla. LÄS MER

 5. 5. Självkänsla och attributionsstil som prediktorer för subjektivt välbefinnande hos gymnasieungdomar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Judy Le; Maja Vrbanc; [2008]
  Nyckelord :Key word: Self esteem; contingent self-esteem; attribution; happiness; well-being;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har funnit samband mellan självkänsla och olika hälsotillstånd. Forskning har även påvisat att personer med låg självkänsla förklarar misslyckanden med hjälp av inre faktorer till skillnad från personer med hög självkänsla. Detta kan påverka graden av välbefinnande. LÄS MER