Sökning: "atypisk språkutveckling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden atypisk språkutveckling.

 1. 1. Expressiv fonologisk förmåga hos barn i åldrarna 3;5 – 4;9 år som har konstaterade uttalssvårigheter : En icke-linjär fonologisk analys

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Agnes Jern Isacsson; Linda Malmgren Johansson; [2017]
  Nyckelord :Phonology; preschool children; non-linear analysis; phonological difficulties; LINUS; PPC; WCM; Fonologi; förskolebarn; icke-linjär analys; fonologiska svårigheter; LINUS; PPC; WCM;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka expressiv fonologisk förmåga hos barn i åldrarna 3;5-4;9 år som följer en atypisk tal- och språkutveckling och jämföra den med en åldersmatchad kontrollgrupp.  Ytterligare ett syfte är att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan expressiv fonologisk förmåga och impressiv lexikal förmåga. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med barns språkutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :child health care nurses responsibilities; children s language development; deviant language development; language screening; atypisk språkutveckling; barns språkutveckling; BHV-sjuksköterskors ansvar; språkscreening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns grundläggande språkkunskaper utvecklas under förskoleåldern (2-6år) och de befinner sig under denna period i ett språkfönster då språkutvecklingen är inne i en gynnsam fas. Upptäcks barn med språksvårigheter och får rätt insatser under denna period förbättras förutsättningarna för barnets fortsatta språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. The PhonicStick : Can intense training with the PhonicStick affecvt phonological ability in children with an atypical language development?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Fanny Lundberg; Nicole Sidendal; [2015]
  Nyckelord :The PhonicStick; Phonological ability; atypical language development; The PhonicStick; Fonologisk förmåga; atypisk språkutveckling;

  Sammanfattning : The present study investigates if intense training with the PhonicStick, a speech generating joystick developed originally as a communication device, has an effect on phonological ability in children with an atypical language development. Previous studies connected to the PhonicStick and phonological ability has not shown any improvement of phonological awareness due to training with the device. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet och språkstörning : -att upptäcka och stödja

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Malin Hällstorp Svanström; [2012]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkstörning; logopedutredning; språkutveckling; typisk språkutveckling; atypisk språkutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fonologi och grammatik i det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet - en longitudinell fallstudie av två små barn med typisk språkutveckling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Kerstin Håkansson; [2007]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : För att förstå avvikande språkutveckling krävs detaljerad kunskap om typisk språkutveckling. Att känna till likheter och skillnader mellan typisk och avvikande språkutveckling kan möjliggöra förbättrad diagnostisering och behandling av barn med språkstörning. LÄS MER