Sökning: "audiell synchresis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden audiell synchresis.

  1. 1. Web of Sound : Hur ljud interagerar med ljud

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Lukas Ståhl; Nicklas Ohlsson; [2018]
    Nyckelord :rhizomatik; listening mode; audible synchresis; audio environment; rhizomatik; lyssnar modus; audiell synchresis; ljudmiljö;

    Sammanfattning : Vårt mål med detta kandidatarbete var att tillsammans med en rhizomatisk och med en ljudteoretisk synvinkel utforska och förverkliga alternativa sätt att gestalta ljud. Vi ville både ifrågasätta våra egna förutfattade meningar och den generella uppfattningen om audiell interaktion. LÄS MER