Sökning: "audiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade ordet audiologi.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. Skapande av gemensam grund mellan tolkar och tolkanvändare vid Taltjänst

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Ellinor Strömbäck; Elin Linder; [2018]
  Nyckelord :common ground; Speech Interpreter Service; interpreter; user; conversational strategies; communication disorders; gemensam grund; Taltjänst; tolk; tolkanvändare; samtalsstrategier; kommunikationssvårigheter;

  Sammanfattning : Personer med kommunikationsnedsättning gällande språk, tal eller röst, samt personer med kognitiva svårigheter som påverkar kommunikationsförmågan, kan få stöd av tolk anställd vid Taltjänst. Beroende på individens behov kan tolken ge stöttning på olika sätt och i olika situationer. LÄS MER

 3. 3. Hur 5-åringar med läpp- käk- gomspalt presterar vid återberättande av Bussagan jämfört med barn utan spalt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Theresa Dahlström; Lovisa Olsson; [2018]
  Nyckelord :Läpp- käk- gomspalt LKG ; narrativ förmåga; Narrative Scoring Scheme NSS .; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med föreliggande studie var att undersöka den narrativa förmågan vid återberättande hos 5-åringar med unilateral läpp- käk-gomspalt (LKG) jämfört med jämnåriga utan spalt, samt att undersöka den narrativa bedömningsmatrisen Narrative Scoring Scheme (NSS) som kompletterande analysmetod av återberättartestet Bussagan. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av expressiv fonologisk förmåga hos barn remitterade till logoped och en åldersmatchad kontrollgrupp

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och OtorhinolaryngologiLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och OtorhinolaryngologiLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Alma Lindskog; Frida Renström; [2018]
  Nyckelord :Keywords: Phonology; suspected expressive phonological difficulties; non-linear analysis; PPC; preschool children; LINUS;

  Sammanfattning : The phonological system can be described and analyzed on three levels; word, syllable and segment. The non-linear nature of the system enables an analysis from different viewpoints on phonology. LINköpingsUnderSökningen (LINUS) is a phonological test for children between the ages of 3 to 6 years which enables a non-linear analysis. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av lexikal organisation hos äldre utan diagnostiserad kognitiv nedsättning genom kartläggning av associationsmönster

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Frida Schultz; Hanna Östenberg; [2018]
  Nyckelord :paradigmatic associations; syntagmatic associations; naming ability; level of education; age; associationstest; paradigmatiska associationer; syntagmatiska associationer; benämningsförmåga; utbildningsnivå; ålder;

  Sammanfattning : Lexikal organisation hos äldre personer är ett relativt outforskat område. Studies syfte var att tillföra information om lexikal organisation hos äldre personer med svenska som modersmål i form av kartläggning av associationsmönster, samt att undersöka om samband fanns mellan associationsmönster och benämningsförmåga, ålder samt utbildningsnivå hos ovan nämnda population, då tidigare forskning om detta är begränsad. LÄS MER