Sökning: "audiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade ordet audiologi.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. “Jag är jättenöjd.” Blandad enkätstudie om patienters och anhörigas upplevelse och förståelse av ett logopedbesök.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Abrahamsson; Anna Törnell Uhr; [2019]
  Nyckelord :logoped-patientkommunikation; patientinformation; patientnöjdhet; logoped; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att ta reda på hur anhöriga till patienter 0–6 år samt patienter 7–19 år upplever och förstår den information som logopeder förmedlar vid nybesök eller kontrollbesök på två mottagningar i Sverige. Metod: En webbaserad enkät besvarades av 11 patienter, 28 anhöriga och 12 logopeder efter avslutat besök. LÄS MER

 3. 3. Mikrostrukturell utveckling i narrativer hos sju- till nioåriga en- och flerspråkiga elever.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :My Engarås; Tilda Olling; [2019]
  Nyckelord :narrativ; mikrostruktur; enspråkighet; flerspråkighet; mikrostrukturella mått; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om mikrostrukturell utveckling i narrativer hos en- och flerspråkiga elever i åldrarna sju till nio år. Ett sekundärt syfte var att klargöra om det förekom skillnader i utveckling mellan en- och flerspråkiga elever över sju månaders tid. LÄS MER

 4. 4. “Skillnad betyder att det kan vara en skillnad mellan en person och en annan person” En jämförelse mellan en- och flerspråkiga skolbarns definitioner av skolrelaterade ord

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Julia Erlandsson; Tor Yhlen; [2019]
  Nyckelord :orddefinitioner; skolrelaterade ord; flerspråkighet; orddefinitionstest; lexikalt djup; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Orddefinitionsförmåga innebär förmåga att förklara vad ett ord betyder genom att använda andra ord. Orddefinitioner kan användas för att mäta lexikalt djup. Det saknas dock verktyg för bedömning av orddefinitionsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar för den professionella sångrösten – en fokusgruppsstudie av operakoristers arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Erika Everbring; [2019]
  Nyckelord :Operasångare; Röstbelastning; Arbetsmiljö; Fokusgrupper; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att identifiera och kartlägga faktorer i professionella operakoristers arbetsmiljö och yrkesutövande som påverkar röstfunktion och rösthälsa. Metod: I studien användes en kvalitativ metod, i form av fokusgruppsintervjuer. LÄS MER