Sökning: "audit program"

Visar resultat 16 - 20 av 48 uppsatser innehållade orden audit program.

 1. 16. Energy Management in Buildings

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Victor Liang; Paulo Monsalve; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is the result of a minor field study (MFS) performed in the Dominican Republic. The country strongly relies on energy sources from adjacent countries, currently the nation depends on fossil fuel for 86 % of its electricity generation and in 2011, 8.6 % of its GDP was spent on fossil fuel imports. LÄS MER

 2. 17. Benchmarking av industriella små och medelstora företags energiprestanda : Presentation av en metod för beräkning av energieffektiviseringsindex

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Oskar Arfwidsson; Elias Andersson; [2016]
  Nyckelord :Benchmarking; energiprestanda; små och medelstora företag; energi;

  Sammanfattning : Industrisektorn står idag cirka 30 % av slutenergianvändningen i västvärlden. En betydande energibesparingspotential genom energieffektivisering av energianvändande processer har identifierats inom sektorn. LÄS MER

 3. 18. Ekonomisk förlust för revisionsbyråer : En studie över revisorers fortlevnadsvarningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Angelica Arvidsson Wallberg; Alexandra Åhlén; [2016]
  Nyckelord :Auditor; auditor independence; auditor switching; bankruptcy; audit fee; non-audit service fee; Revisor; revisorns oberoende; revisorsbyte; företagskonkurs; revisionsarvode och NAS-arvode;

  Sammanfattning : Syfte: Inom revisionsbranschen har rapporteringen om ett företags fortlevnad under en lång tid varit ett omtvistat ämne. Detta specifikt till följd av revisorsskandaler, då företag gått i konkurs utan att ha erhållit en fortlevnadsvarning från sin revisor. LÄS MER

 4. 19. Energikartläggning med energibesparingsåtgärder på Norrmejeriers mejeri i Umeå : Avdelningen för pulvertillverkning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henrik Persson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis estimates the energy required to manufacture two different powder types at Norrmejeriers dairy in Umeå. Some work has also been done trying to find improvements in the manufacturing process of the powder to reduce the energy consumption. LÄS MER

 5. 20. Påverkar transformellt ledarskap hos klienten kvaliteten på revisionen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Ask; Cecilia Eriksson; [2015]
  Nyckelord :RAQ acts; transformational leadership; client identification; objectivity; time pressure; RAQ acts; transformellt ledarskap; klientidentifikation; objektivitet; tidspress;

  Sammanfattning : Syfte: Att revisorn behåller sitt oberoende i en revison är grundläggande inom redovisning. Tidigare forskning har påvisat att olika faktorer kan påverka revisorns objektivitet och på så sätt medverka till att revisorn begår kvalitetsreducerande handlingar, så kallade RAQ acts. LÄS MER