Sökning: "auditor examination"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden auditor examination.

 1. 1. Tillhandahållande av olika rådgivningstjänster i revisorns föränderliga yrkesroll : en kvalitativ studie av revisorers uppfattningar på små och medelstora revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Andreas Mattisson; Kwok Lu; [2018]
  Nyckelord :Non-audit services; audit-related services; consulting; independence; auditor role; consultant role; profession; Icke-revisionstjänster; revisionsnära tjänster; rådgivning; oberoende; revisorsrollen; konsultrollen; profession;

  Sammanfattning : EU:s revisionspaket begränsar kraftigt revisorernas möjlighet att tillhandahålla non-audit services (NAS) gentemot företag av allmänt intresse. Revisorer på små och medelstora revisionsbyråer påverkas dock inte av reglerna, varför det är intressant att studera hur dessa hanterar vilka tjänster man ska tillhandahålla och hur det påverkar revisorns roll. LÄS MER

 2. 2. Revisorns dilemma : En studie om riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wikfeldt; Michella Chammas; [2018]
  Nyckelord :audit; auditor; damages; liability; audit report; independence; difficult assessments; revision; revisor; skadestånd; skadeståndsansvar; riskproblematik; revisionsberättelse; oberoende; svårbedömda poster;

  Sammanfattning : Revisorer har i uppdrag att granska företagens finansiella räkenskaper för att säkerställa attsiffrorna är rättvisande, trots att det inte är en fullständig garanti. Revisorn har ettskadeståndsansvar i de fall han eller hon vållar skada i det granskade företaget. LÄS MER

 3. 3. Om revisorns externa skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabina Björklund; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been compulsory to Swedish limited companies to appoint an auditor to examine the company’s annual report and accounts as well as the management by the board of directors and the managing director up until the year of 2010. The duty to appoint an auditor partly disappeared and is now optionable for smaller private limited companies. LÄS MER

 4. 4. Going-concern varning, en självuppfyllande profetia eller ett "wake up call"? : faktorer som påverkar utfallet av revisorers yttrande gällande företagets fortsatta drift

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Karin Kallin; [2016]
  Nyckelord :Going concern warning; influencing factors; going concern; ceased existence; GC-varning; påverkande faktorer; fortsatt existens; upphörd existens;

  Sammanfattning : Antagandet om fortsatt drift utgör den grundläggande princip som skall tillämpas då företag värderar sina tillgångar. Om det föreligger osäkerhetsfaktorer beträffande företagets förmåga att fortleva under en överskådlig framtid ger däremot inte värderingen en rättvisande bild och skall därför frångås. LÄS MER

 5. 5. Personligt betalningsansvar vid kritisk kapitalbrist

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Löfgren; [2014]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; kapitalbrist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är en grundidé i aktiebolagslagen att bolagsformen i stor utsträckning skall utgöra en riskbegränsad form av företagande. Det finns dock situationer där denna idé frångås och fysiska personer blir ansvariga för bolagets skulder. Uppsatsen skall utreda sådana situationer i anslutning till ABL:s regler om kritisk kapitalbrist. LÄS MER