Sökning: "auditor independence"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden auditor independence.

 1. 1. Kristider - Revisorns arbetsuppgifter : En studie om revisorernas arbetsuppgifter i krissituationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marcus Vogel; Fredrik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; authorized auditor; audit; accounting-law; independent; customer relationships; customer advice; digitalization; Covid-19; auktoriserad revisor; revision; revisorslag; fortlevnadsprincipen; oberoende; kundrelationer; kundrådgivning; digitalisering.;

  Sammanfattning : En revisor ska utifrån ett opartiskt och självständigt förhållningssätt granska ett företags redovisning. Uppdraget som revisorn genomför ska enligt gällande lagar genomföras helt oberoende. Det innebär att revisionen inte ska påverkas av yttre omständigheter eller personliga agendor. LÄS MER

 2. 2. Auditing in times of change: A qualitative study on how Covid-19 will affect audit quality

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Johnsson; Nicklas Persson; [2021]
  Nyckelord :Audit quality; Covid-19; Auditor-client relationship; Going-concern assessments; Auditor-independence.;

  Sammanfattning : Purpose - This study explores how Covid-19 may affect audit quality and provide early insights if the pandemic has already affected audit quality in Sweden. Design/methodology/approach - This paper uses qualitative data obtained through semi-structured interviews with eight Swedish authorized auditors within Big Four to explore possible impacts on three key aspects for audit quality. LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende : En studie om hot mot oberoendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Luwam Abrha; Shahd Al Badri; [2021]
  Nyckelord :auditor s independence; audit; institutional theory; sensemaking; revisorns oberoende; revision; analysmodellen; institutionell teori; meningsskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revision har en samhällsnyttig funktion eftersom den bland annat har som syfte att säkerställa att inga oegentligheter förekommer i redovisningen som används som beslutsunderlag. En revisor utför revisionen och en förutsättning för att denna ska kunna ske på ett korrekt sätt är att revisorn är oberoende i sina bedömningar. LÄS MER

 4. 4. CORONAPANDEMINS PÅVERKAN PÅ REVISORERS OBEROENDE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Daniel Jäderklint; [2021]
  Nyckelord :Revisor; revisorers oberoende; vänskapshot; tidsaspekt; fortsatt drift; legitimitet; revision i krissituationer; Auditor; auditor independence; familiarity threat; time aspect; going concern; legitimacy; auditing during crises;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet av 2019 upptäcktes coronaviruset vilket föranledde den pandemi vi befinner oss i än idag. Tidigare studier visar på att en kris likt coronapandemin kan innebära förändringar hos revisorers oberoende. LÄS MER

 5. 5. Nya regler för revisorer och revision : En dokumentstudie om remissinstansernas åsikter till SOU:2015:49 förslag till lagändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Wilma Eliasson; Linn Hellgren; [2021]
  Nyckelord :Reglering; Revision; Profession; Revisionskvalité; EU:s revisionspaket; SOU 2015:49;

  Sammanfattning : Background: The development of society has contributed to increased uncertainty and risks in the financial market, which contributes to the need for the auditing profession. The profession of accountant has gone from being self-regulated to state-regulated. LÄS MER