Sökning: "auktoriserad revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden auktoriserad revisor.

 1. 1. Nya utbildningskrav - hur påverkas revisorsprofessionen?En kvalitativ studie om revisorers uppfattning av de nya utbildningskraven för attbli auktoriserad revisor.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Wilma Bergkvist; Emma Björklund; Josephina Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kristider - Revisorns arbetsuppgifter : En studie om revisorernas arbetsuppgifter i krissituationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marcus Vogel; Fredrik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; authorized auditor; audit; accounting-law; independent; customer relationships; customer advice; digitalization; Covid-19; auktoriserad revisor; revision; revisorslag; fortlevnadsprincipen; oberoende; kundrelationer; kundrådgivning; digitalisering.;

  Sammanfattning : En revisor ska utifrån ett opartiskt och självständigt förhållningssätt granska ett företags redovisning. Uppdraget som revisorn genomför ska enligt gällande lagar genomföras helt oberoende. Det innebär att revisionen inte ska påverkas av yttre omständigheter eller personliga agendor. LÄS MER

 3. 3. Den andra sidan? : En kvalitativ studie om varför auktoriserade revisorer väljer att lämna yrket

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elisabet Blomdahl; Emma Backén; [2021]
  Nyckelord :Auktoriserad revisor; personalomsättning; revisorsyrket; karriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom revisorsyrket är personalomsättningen hög vilket har medfört att antalet kvalificerade revisorer i Sverige har minskat med 23 procent sedan år 2009. Branschorganisationen varnar för att en brist på revisorer kommer uppstå om trenden inte vänder. LÄS MER

 4. 4. Attraktivitet på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie om hur attraktiva före detta revisorsassistenter är på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Mia Moberg; Hilda Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Revisorsassistent; revisionsbranschen; personalomsättning;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen har en förhållandevis hög personalomsättning, särskilt högt är det bland revisorsassistenter som arbetat tre till fem år i branschen. Det finns ett flertal studier som försöker svara på frågan kring orsaken till detta. LÄS MER

 5. 5. Vägen till framgång : En studie om vilka faktorer som påverkar revisorns prestation på revisorsexamen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Erika Lundqvist; Linnea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Auktoriserad revisor; Revisorsexamen; Akademisk utbildning; Revisorsprofession; GRIT; Revisionsbyrå.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att de nya utbildningskraven som togs i bruk 2018 förändrar revisorns väg fram till auktorisation förblir revisorsexamen densamma. Provet ska fortfarande säkerställa att revisorn besitter tillräckligt med kompetens och erfarenhet för att utföra lagstadgad revision. LÄS MER