Sökning: "autism i barndomen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden autism i barndomen.

 1. 1. Att börja använda ett högteknologiskt AKK : En 6-årings kommunikativa förmågor under de första månaderna efter introduktion av en pratapparat

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Jessica Jonsson; Olsson Ronja; [2017]
  Nyckelord :augmentative and alternative communication; AAC; high tech; speech generating device; SGD; communication; communicative; resources; observation; conversation analysis; CA; multimodal interaction analysis; alternativ och kompletterande kommunikation; AKK; högteknologisk; kommunikativ; observation; samtalsanalys; CA; multimodal interationsanalys;

  Sammanfattning : When an individual’s ability to communicate with speech does not function as expected, in many cases, augmentative and alternative communication, (AAC), can serve as a support interaction with other persons. The purpose of this study is to investigate how a specific child’s communicative possibilities and abilities develop during the first months after introducing a speech generating device. LÄS MER

 2. 2. Barn med autism : En litteraturstudie om arbetsterapeutiska interventioner samt hur familjer påverkas av att leva med ett barn med autism.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Malin Larsson; Johanna Thornberg; [2013]
  Nyckelord :Autism; Arbetsterapi; Social delaktighet; Mänskliga aktiviteter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av färdigheter i aktiviteter i dagliga livet är viktigt för att kunna bli självständig i sin vardag. Hos barn med diagnosen autism är det vanligt att de färdigheter som krävs för att bli självständig aldrig utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Visst går det bra med makaroner på söndag!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jacob Lucas Judice; Mohammad Reza Ghavibal; [2011]
  Nyckelord :kognitiva funktionshinder; gruppbostäder LSS; bemötande; maktförhållanden; begränsningsåtgärder; totala institutioner; normalisering;

  Sammanfattning : Målet med vårt arbete var att ta reda på hur personal inom vård och omsorg för vuxna enligt LSS 9 § 9 upplever sitt bemötande gentemot vårdtagarna. Våra frågeställningar var: Vad har personalen för kunskap om personer med autismspektrumtillstånd? Hur bemöter personalen brukarna vid konflikter? Förekommer det kränkningar eller tvångsåtgärder på gruppbostaden? Hur upplever personalen fenomenet kränkningar och begräsningsåtgärder gentemot brukarna? För att genomföra denna studie använde vi oss av en kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Livet med schizofreni : En litteraturstudie som belyser livsvärlden hos en person med schizofreni

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Petra Svensson; Anna Hoberg; [2009]
  Nyckelord :Lidande; livsvärld; schizofreni; självkänsla; subjektiv; kropp;

  Sammanfattning : Schizofreni är en sjukdom som är fascinerande och en av de mest tragiska. I sjukdomsbilden ingår det autism, associationsrubbningar, ambivalens och affektiv rubbning. Schizofreni ger ett utanförskap från samhället och en känsla av ensamhet på grund av svårigheter att fungera i sociala sammanhang. LÄS MER