Sökning: "autism idrott hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden autism idrott hälsa.

 1. 1. Inkludering för mig är inte att alla ska sitta under samma tak i samma rum : En uppsats om lärares utmaningar och förutsättningar för att inkludera elever med ADHD och autism i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alexander Berglund; Josef Svalbring; [2019]
  Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsvariation; ordinarie undervisning; skola; lärares perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Struktur, tydlighet och upprepning : En studie om undervisning i idrott och hälsa för elever med autism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jessica Lublinn; [2016]
  Nyckelord :autism; idrott och hälsa undervisning; resursskola; särskilt stöd; funktionsnedsättning; individanpassning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka lärares undervisning av elever med autism i ämnet idrott och hälsa på grund- respektive resursskolor. Frågeställningarna var: Vad innehåller undervisningen i idrott och hälsa och hur beskriver lärarna elevernas lärande? Hur förhåller sig lärarna till kursplanen i idrott och hälsa?  Vilka individuella anpassningar sker och vilka motiv till olika anpassningar uppger lärare?       Metod: En kvalitativ metod har använts som undersökningsmetod: halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Att simma i okänt vatten : En undersökning om hur barn med autism undervisas i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Elin Fredin; [2014]
  Nyckelord :sports; autism; curriculm; Idrott och hälsa; autsim; läroplan; bedömning; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Dennastudie syftar till att uppmärksamma vilka uppfattningar lärare inom idrott ochhälsa har kring att undervisa elever som diagnostiserats med autism. Lärarnasom intervjuats för studiens resultat undervisar alla elever med enfunktionsnedsättning utefter läroplanen för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 (Skolverket 2011a). LÄS MER

 4. 4. "Det gäller ju att uppmuntra eleverna att titta över tröskeln” : En studie av den fysiska aktiviteten i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johan Bogren; Michaela Grinsfeldt; [2013]
  Nyckelord :idrottsundervisning; skolan; funktionsnedsättning; särskolan;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien är att studera den fysiska aktiviteten i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan ur ett sociokulturellt perspektiv samt analysera faktorer som kan hindra respektive främja fysisk aktivitet. Följande frågeställningar utgår studien ifrån: Hur uppfattar lärarna elevernas fysiska aktivitet? Vilken form av stöd och resurser använder lärarna för att främja elevernas fysiska aktivitet? Hur upplever lärarna elevernas sociala samspel?  MetodStudien utgår från sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer av lärare inom idrott och hälsa verksamma på gymnasiesärskolor i Mellansverige. LÄS MER

 5. 5. Behovet av fyrkantighet : Undervisningen i idrott och hälsa för barn i behov av särskilt stöd i anpassade skolor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martin Helander; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i idrott och hälsa bedrivs för barn i behov av särskilt stöd som inte går i den vanliga skolan. Studiens frågeställningar är följande:Hur ser lektionerna i idrott och hälsa ut på de undersökta skolorna?Hur anpassas undervisningen på de besökta skolorna till elever som är i behov av särskilt stöd?Hur arbetar dessa lärare med kursplanen?Vad är dessa lärares syn på att inkludera alla elever i den vanliga skolan?MetodI denna kvalitativa studie har sju lärare i idrott och hälsa från fem olika skolor intervjuats med hjälp av en semistrukturerad intervju som utgår ifrån studiens frågeställningar. LÄS MER