Sökning: "autism social utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden autism social utveckling.

 1. 1. Visionen “ett Stockholm för alla” - men finns det möjlighet för alla att delta? : En undersökning av styrdokuments beskrivning av möjligheter till deltagande i arbete för individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i allmänhet och autismspektrumtillstånd i synnerhet i Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Carola Ax; Malin Norén; [2019]
  Nyckelord :Stockholm municipality; document study; neuropsychiatric disability; autism spectrum disorder ASD ; the learning organization; organizational hypocrisy; regulatory documents; text analysis; participation in work.; Stockholms stad; dokumentstudie; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; autismspektrumtillstånd AST ; den lärande organisationen; organisatoriskt hyckleri; styrdokument; textanalys; deltagande i arbete.;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats till följd av bland annat den tekniska utvecklingen och ökade krav på stresstolerans och social kompetens. Vi har upptäckt ett forskningsgap gällande möjligheter för individer med autismspektrumtillstånd att delta på den svenska arbetsmarknaden genom anställning. LÄS MER

 2. 2. TAPPING INTO PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: "Moving Towards an Inclusive and Neurodiverse Workspace"

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Greg Nicholas Gartsu; Maria Stefani; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organizations lack knowledge of a relatively new phenomenon of the potential of those with autism spectrum disorder (ASD). As companies today seek to innovate, this paper explores employers’ experiences and perceptions of employing those with ASD. LÄS MER

 3. 3. Hög stress, låg självkänsla och psykisk ohälsa, samt begränsad coping bland vuxna personer med autismspektrumtillstånd

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotta Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Stress; Coping; Self-esteem; Depression; Anxiety; Autism Spectrum Disorder; Stress; coping; självkänsla; depression; ångest; autismspektrumtillstånd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa, som ångest och depression, är vanligt inom autismspektrumtillstånd (AST). Syftet i studien var att undersöka effekten av stress, självkänsla och copingstrategier på den psykiska ohälsan. Stickprovet bestod av 123 vuxna personer med AST och en kontrollgrupp utan diagnoser (n= 115). LÄS MER

 4. 4. När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Johanna Sundell; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Asperger; skolmiljö; lärandemiljö; arbetsterapi; anpassad skolgång; delaktighet; inlärning; akademisk utveckling; tillgänglig undervisning; social kompetens; psykisk ohälsa; sensorisk känslighet; funktionshinder;

  Sammanfattning : Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. LÄS MER

 5. 5. Designing joint attention systems for robots that assist children with autism spectrum disorders

  Master-uppsats, KTH/Tal, musik och hörsel, TMH

  Författare :Leonor Fermoselle; [2018]
  Nyckelord :Human-Robot Interaction; Joint Attention; Autism Spectrum Disorders;

  Sammanfattning : Joint attention behaviours play a central role in natural and believable human-robot interactions. This research presents the design decisions of a semi-autonomous joint attention robotic system, together with the evaluation of its effectiveness and perceived social presence across different cognitive ability groups. LÄS MER