Sökning: "autism spectrum disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden autism spectrum disorder.

 1. 1. HÄSTUNDERSTÖDD TERAPIS EFFEKT FÖR BARN INOM AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Grön; Felicia Gustafsson; [2021-03-30]
  Nyckelord :Occupational therapy; autism spectrum disorder; equine-assisted therapy; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn inom autismspektrumtillståndet kan uppleva svårigheter i ömsesidig social interaktion, förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsade beteende och intressen. Ungefär en procent av alla barn som föds får senare i livet en autismspektrumdiagnos där gruppen är överrepresenterade av pojkar. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärarens utmaningar för att arbeta kompenserande för elever inom Autismspektrumtillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Truls Brorsson; Hansson Fredrik; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; Autismspektrumtillstånd; AST; Idrott och hälsa; Kompenserande; Tid;

  Sammanfattning : Vårt arbete utgår ifrån ett tredelat syfte. Det första syftet med vår studie är att undersöka vilka kompenserande hjälpmedel eller anpassningar som används av lärare inom ämnet idrott och hälsa för att kompensera eventuellt behov hos elever med AST-diagnos. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en mobilapplikation som stimulerar fysisk aktivitet bland människor med autismspektrumtillstånd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Stefan Bjelica; [2021]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; behovskartläggning; användarcentrerad design; fysisk aktivitet; mobilapplikation; exergaming; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lunds kommun utforskar möjligheter för ett digitaliserat samhälle och därför bestod detta arbete av en behovskartläggning inom kommunens LSS-verksamhet unIkT. Kartläggningen involverade personer med autismspektrumtillstånd där deras väsentliga behov som saknade stöd, skulle tillfredsställas med hjälp av en digital lösning. LÄS MER

 4. 4. A training material for Upper-secondary school teachers in mathematics in their endeavours to effectively communicate with students on the autistic spectrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Armin Massoumzadeh; [2021]
  Nyckelord :ASD; i.e. Autism spectrum disorder; implicit explicit preconceptions; introductory material; Autismspektrumtillstånd; implicita explicita förväntningar; fortbildningsmaterial;

  Sammanfattning : En analys av en studie gjord av Lorenz och Heinitz (2014) på autistiska personers uppfattning om sig själva, sina förmågor och behov och en kartläggningsrapport av Specialpedagogiska skolmyndigheten från 2013 har belyst hur det hos dessa individer finns en potential långt utöver det normala. Skolmyndigheten (2013) rapporterar om att lärare saknar verktyg för att förstå elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, framförallt vid autismspektrumtillstånd där sådana verktyg ofta behöver vara individanpassade och därför varierar från elev till elev. LÄS MER

 5. 5. Bron till delaktighet : tillgängliga gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tove Johansson; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; tillgänglighet; delaktighet; autismspektrumtillstånd;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vad landskapsarkitekter behöver ta hänsyn till för att tillgängliggöra gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST), utifrån de behov som dessa personer kan uppleva. Flera kurser under landskapsarkitektutbildningen har uppmärksammat begreppen ”tillgänglighet” och ”gestaltning för alla”. LÄS MER