Sökning: "autism"

Visar resultat 1 - 5 av 902 uppsatser innehållade ordet autism.

 1. 1. En kvalitativ litteraturstudie om barn och unga med autismspektrumtillstånd och deras samspel med djur : Ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Bergvall; Cornelia Lindberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbetssätt och dilemman som kan uppstå : En kvalitativ studie om barn med autism och adhds förutsättningar till lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Denie Denozza; Sanna Spjuth; [2023]
  Nyckelord :Adhd; anpassningar; autism; dilemma; förskola; likvärdighet; läroplan.;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur förskollärare arbetar och ger barn med adhd och autism en likvärdig utbildning i förskolan. Frågeställningarna som används har varit:  Hur är den fysiska och sociala miljön anpassad för att barn med Adhd eller Autism får förutsättningar till lärande? och Hur arbetar förskolläraren för att barn med Adhd och Autism ska nå målen i läroplanen? Genom semistrukturerade intervjuer av förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med barn med diagnoserna har en tematisk analys använts för att få fram resultat. LÄS MER

 3. 3. Djurassisterad intervention för barn med autism och ADHD : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Josefin Hammarberg; Sara Hjortsberg; [2023]
  Nyckelord :djur som intervention; djurassisterade interventioner; barn; unga; social delaktighet; arbetsterapi; sociala funktioner; sociala förmågor;

  Sammanfattning : Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning [NPF] har en nedsatt kognitiv förmåga som påverkar det sociala samspelet med andra. Genom stödinsatser kan sociala färdigheter utvecklas och bidra till social delaktighet. En stödinsats kan vara intervention med djur. LÄS MER

 4. 4. "Men han är väl snäll? Han är ju snäll tycker jag..." : En kvalitativ studie om framställandet av funktionsvariationen autism i en barnbok samt nio elevers uppfattningar kring bokens huvudkaraktär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Hernhag; [2022]
  Nyckelord :Functional variation; children s literature; autism; student perceptions; textual analysis; norm criticism; Funktionsvariation; barnlitteratur; autism; elevuppfattningar; textanalys; normkritik;

  Sammanfattning : Children’s literature that includes characters with functional variations is viewed as a tool to increase understanding in classrooms. However, this assumes that the characters are portrayed in a good light and present a positive image to pupils. LÄS MER

 5. 5. En likvärdig förskola för barn med autism utifrån förskollärares uppfattning av sin egen yrkeskompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sandra Balint Dewhirst; Linn Andersson Kåreda; [2022]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; autism; autismdiagnos; yrkeskompetens; likvärdighet; förskola; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet för föreliggande studie är att undersöka på vilket sätt förskollärarenuppfattar att hens yrkeskompetens möjliggör en likvärdig utbildning iförskolan för barn med autismdiagnos. Studien genomfördes som en kvalitativanalys, där data samlades in genom sex intervjuer med sex legitimeradeförskollärare i tre olika kommuner i Sverige. LÄS MER