Sökning: "autismspektrumtillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet autismspektrumtillstånd.

 1. 1. Skattning av kommunikativ förmåga hos vuxna brukare på daglig verksamhet : En pilotstudie av ett klassifikationssystem för personal och närstående

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Hillver; Rebecca Johansson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; habilitering; LSS; daglig verksamhet; intellektuell funktionsnedsättning; autismspektrumtillstånd; kommunikation; AKK; CFCS;

  Sammanfattning : Communication difficulties are common in individuals with different types of disabilities. Hence, many may need Augmentative and Alternative Communication (AAC) to be able to communicate. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevelser av att arbeta med barn inom autismspektrumtillståndet i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Joanna Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; lärare; grundskola; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att studera lärares upplevelser av att arbeta med barn inom autismspektrumtillståndet i grundskolan, och därav intervjuades åtta grundskollärare. Data analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Dubbelt osynliga i biblioteksrummet : En studie om bibliotekets service för vuxna med AST

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Tsegaye; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Vuxna; Autismspektrumtillstånd; Social hållbarhet; Social model of Disability; Social inklusivitet;

  Sammanfattning : Abstract: The aim of this thesis is to try to contribute to the research about adults with autism spectrum disorder (ASD) in public libraries. The two research questions this study attempts to answer are: How do the public libraries in a Swedish city work to increase accessibility for adults on the autism spectrum? And, what possibilities are there for the public libraries to help adults on the spectrum be more socially included and increase accessibility (as defined by the social model of disability) to create a more socially sustainable library? The study has two different research methods, because the lack of previous research necessitated a basic quantitative survey to start with. LÄS MER

 4. 4. De osynliga flickorna : Flickor med autismspektrumtillstånd på gymnasiet: en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Nina Pasanen Pykälistö; [2019]
  Nyckelord :autismspektrum; flickor; kasam;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka på vilket sätt skolan kan bli begriplig, hanterbar och meningsfull för flickor med autismspektrum på gymnasiet. Begreppet KASAM som utgörs av komponenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet beskrivs i uppsatsen och följs av en forskningsöversikt som berör de intervjuade flickornas syn på kategorier som lärmiljö, att studera, skolämne, tiden i skolan, läraren, psykisk ohälsa som framkommit. LÄS MER

 5. 5. Den sociala situationen för ungdomar med autismspektrumtillstånd i ordinarie gymnasieklasser

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Serneke; [2019]
  Nyckelord :adolescents; autism spectrum disorder; inclusion; relational pedagogy; social situation; success factors; upper secondary school;

  Sammanfattning : There are few studies reporting the voices of adolescents with autism, especially concerning their situation in school. Most studies are about children with autism and from the perspectives of their parents or teachers. LÄS MER