Sökning: "automatiska mjölkningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden automatiska mjölkningssystem.

 1. 1. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elna Laxmar; [2019]
  Nyckelord :automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Sammanfattning : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). LÄS MER

 2. 2. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Fanny Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkproducenter; mjölkavkastning; produktions-resultat; Kokontrollen; hjälpverktyg; beslut; Växa Sverige; provmjölkning; AMS; mjölkningssystem; besättningsstorlek; produktionsstyrning;

  Sammanfattning : Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maja Blom; [2018]
  Nyckelord :lata kor; kotrafik; blandfoder; mjölkningsrobot; fullfodermix;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. LÄS MER

 4. 4. Juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Liv Alm; [2018]
  Nyckelord :juverhälsa; celltal; mastit; automatiska mjölkningssystem; hygien; juverhygien; mjölkningsintervall; juverhälsoindikatorer; kotrafik; sintidsperiod;

  Sammanfattning : Mastit är ett vanligt problem i svenska mjölkkobesättningar och är den främsta sjukdomsorsaken i svenska besättningar vilket kan bli kostsamt för mjölkföretaget. Man har i olika studier sett ett samband mellan höga celltal och besättningar med AMS. LÄS MER

 5. 5. Variation i liggbeteende hos nykalvade mjölkkor : samband med kotrafiksystem, laktationskategori, produktion och hälsa

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emelie Sivertsson; [2018]
  Nyckelord :Liggbeteende; nykalvade mjölkkor; kotrafik; aktivitet; hälsa; Lying behavior; newly calved dairy cows; cow traffic; activity; health;

  Sammanfattning : Då perioden runt kalvning är den mest kritiska perioden för en mjölkko då hon går igenom förändringar både miljömässigt, socialt, hormonellt och metaboliskt är övervakning av djurens hälsa och att ha optimala skötselrutiner och en fungerande utformning av stallet viktigt. I och med de stora påfrestningar hon utsätts för under denna period är bland annat tillräcklig tid för återhämtning av största vikt men även att hennes tidsbudget inte begränsas så hon inte hinner lägga tillräcklig tid på dagliga basala beteenden. LÄS MER