Sökning: "autonomy"

Visar resultat 1 - 5 av 1138 uppsatser innehållade ordet autonomy.

 1. 1. Manager Motivation and Organizational Change A case study of how manager motivation is fostered in a company and impacted by an organizational change effort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Walldén; Fredrik Horn; [2021-02-24]
  Nyckelord :Motivation; Manager Motivation; Organizational Change Process; Self- Determination Theory; Expectancy Theory; Motivational Psychology.;

  Sammanfattning : Organizations are a fundamental part of today's society, playing an important part in people'severyday lives as well as in economic development. The key to running a successfulorganization in today’s complex business environment is to constantly develop andcontinuously motivate one’s workforce. LÄS MER

 2. 2. Explaining the Quest for European Strategic Autonomy: A Neoclassical Realist Analysis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Juhani Lauronen; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis will be studying the EUs Common Security and Defence Policy (CSDP) and the notion of strategic autonomy, asking why at this particular time does the EU strive for strategic autonomy. This research puzzle together with the research question What factors are behind the EUs sudden strive for strategic autonomy and how can it best be theoretically explained? provides the focus of this thesis. LÄS MER

 3. 3. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mika Nizamova; Zarah Barrett; [2021]
  Nyckelord :Patient satisfaction; Patient acceptance of health care; Patients; Environment design; Health facility environmen; Patienters nöjdhet; Patientens acceptans av vård; Patienter; Miljödesign; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är beroende av hur miljön vi befinner oss i är utformad. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att se efter att vårdmiljön uppfyller patientens behov. LÄS MER

 4. 4. Vi älskar att kämpa tillsammans! : Faktorer som påverkar tonårsflickors idrottande.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Linnea Bragderyd; Cecilia Westergård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien var att studera anledningar till varför tonårsflickor i åldrarna 13–16 år stannar kvar eller lämnar sin föreningsidrott med hjälp av två frågeställningar: Vilka individfaktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Vilka organisatoriska faktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Metod  En kvalitativ intervjustudie utfördes, där sex flickor i 14–15 årsåldern; tre aktiva inom föreningsidrott och tre som slutat, intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide utformad för respektive kategori. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med metoden innehållsanalys där teman identifierades och kondenserades utifrån en induktiv ansats och ett latent förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. Interaction Design for Remote Control of Military Unmanned Ground Vehicles

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Diana Saleh; [2021]
  Nyckelord :Human Robot Interaction HRI ; Design; Unmanned Ground Vehicles UGV ; Autonomous Systems; Human Computer Interaction HCI ; Information Systems; Interaction Design; User Experience UX ; Unmanned Vehicles UV ; Autonomous Vehicles; Interactive Systems; User Interface UI ; Research Through Design; Military; Teleoperation; Swedish Armed Forces;

  Sammanfattning : The fast technology development for military unmanned ground vehicles (UGVs) has led to a considerable demand to explore the soldier’s role in an interactive UGV system. This thesis explores how to design interactive systems for UGVs for infantry soldiers in the Swedish Armed Force. LÄS MER