Sökning: "avancerad omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden avancerad omvårdnad.

 1. 1. Vi lyfter omvårdnaden - om ni stöttar oss. Faktorer som främjar och hämmar införandet av en sjuksköterskeroll på avancerad nivå.

  Magister-uppsats,

  Författare :Erika Eriksson; Linnéa Johansson; [2022-02-09]
  Nyckelord :avancerad omvårdnad; främjande faktorer; hämmande faktorer; professionell roll; specialistsjuksköterska; sjukhus; systematisk litteraturstudie; utveckling av roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens komplexa sjukvård med bland annat en åldrande befolkning kräver att resurser i form av personal och kompetens optimeras för att en så god vård som möjligt ska kunna utföras. Specialistsjuksköterskor erhåller en högre kompetens efter avslutad specialistutbildning, vilket i sig leder till en högre patientsäkerhet om denna kompetens utnyttjas optimalt. LÄS MER

 2. 2. Hur patientens omvårdnadsbehov uppmärksammas i patientjournalen på en akutmottagning. Journalgranskning med stöd av CAT-CH-ING©

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fanni Grönberg Sandin; Helena Wengström Nymark; [2022]
  Nyckelord :avancerad omvårdnadsprocess; standardiserad omvårndadsterminologi; akutmottagning; omvårdnadsdokumentation; omvårdnadsprocess; Fundamentals of care;

  Sammanfattning : Inledning: Omvårdnaden är kulturellt lågprioriterad inom akutsjukvården vilket bland annat framkommer i patientens negativa upplevelse av akutmottagningsbesök. Bakgrund: Konsekvenserna av bristfälligt utförd omvårdnad är att patientens oro för sitt hälsotillstånd kvarstår efter ett akutmottagningsbesök. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad av sent palliativa patienter på akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Gerdfeldter; Rebecca Edberg; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; End-of-life care; Palliative care; Relatives; Akutmottagning; Närstående; Palliativ vård; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningars syfte är att bedriva sjukvård för personer som drabbas av akut sjukdom eller skada, dygnet runt. Arbetet sker utefter sjukdomarnas och skadornas prioriteringsgrader och inriktningen är främst kurativ. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av överrapportering : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Axelsson; Mathilda Blomberg; [2022]
  Nyckelord :Intensive care nurses; Experiences; Handover; Intensive care; Intensivvårdssjuksköterskor; Erfarenheter; Överrapportering; Intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING (Svensk)  Titel: Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av överrapportering Fakultet: Hälsa, natur – och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete – omvårdnad, 15 HP Författare: Josefin Axelsson & Mathilda Blomberg Handledare: Anders Sidenblad Examinerande lärare: Cecilia Olsson Examinator: Jan Nilsson Sidor: 24 Datum för examination: 2022-06-20 Svenska nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, Erfarenheter, Överrapportering, Intensivvårdsavdelning Introduktion: Intensivvårdssjuksköterskors profession kännetecknas av arbete inom avancerad vård och i en högteknologisk miljö kombinerat med komplex omvårdnad vilket ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskors kompetens. Intensivvårdssjuksköterskor har ansvaret att både ge och ta emot överrapporteringar avseende patientens tillstånd och är ett moment som om det brister kan äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Akutsjuksköterskors utmaningar i vårdandet under covid-19 pandemin : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Johansson; Therese Menze; [2022]
  Nyckelord :akutsjuksköterskor; covid-19; akutmottagning; utmaningar; smittsam vårdmiljö;

  Sammanfattning : Huvuduppdraget för akutmottagningar är att ta hand om och stabilisera akut sjuka patienter. Överbeläggning och högt söktryck är inte ovanligt. Akutsjuksköterskor träffar under ett arbetspass åtskilliga patienter under korta, snabba möten och ska tillgodose en avancerad omvårdnad. LÄS MER