Sökning: "avdrag för ingående mervärdesskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden avdrag för ingående mervärdesskatt.

 1. 1. Avdrag för ingående moms vid avyttring av andelar i dotterbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Mervärdesskatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet : Vad hände med införlivandet av artikel 173-175 i mervärdesskattedirektivet?

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adelisa Omerović; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jämkning av ingående mervärdesskatt : – Överlåtbarhet av jämkningsskyldighet för avdrag för ingående mervärdesskatt vid frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastigheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jenny Sundbom; [2018]
  Nyckelord :Jämkning; mervärdesskatt;

  Sammanfattning : Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt som utgår på i stort sett all omsättning av varor och tjänster. De nationella bestämmelserna har sin grund i mervärdesskattedirektivet och mervärdesskatt är ett område som är harmoniserat inom EU. LÄS MER

 4. 4. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på rådgivningstjänster förvärvade i samband med aktieöverlåtelser. En rättsfråga vars utveckling i praxis skett på bekostnad av förutsebarheten.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gina Hedin; [2017-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avdragsrättens huvudregel i art. 168 i mervärdesskattedirektivet och 8 kap. 3§ 1 st. ML stadgar att avdrag medges för förvärv som hänförs till mervärdesskattepliktig verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Efterbeskattning genom följdändring - Om förutsättningar och oskälighet med utgångspunkt i tryckerimomsmålen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Blom; [2014]
  Nyckelord :följdändring; efterbeskattning; Skatterätt; tryckerimoms; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar efterbeskattning genom följdändring utifrån två nyligen avgjorda mål om tryckerimoms. Syftet med uppsatsen är att, baserat på avgörandena, utreda i vilka situationer som efterbeskattning till nackdel för en enskild kan aktualiseras. LÄS MER