Sökning: "avfall bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden avfall bygg.

 1. 1. Plast i verksamhetsavfall - kartläggning av plastavfallsströmmar i Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Plast; verksamhetsavfall; återvinning; avfallshantering; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 15–20 viktsprocent av avfallet som tas emot på det avfallseldade kraftvärmeverket Filbornaverket i Helsingborg består av plast med fossilt ursprung. Den här plasten ger upphov till direkta utsläpp av koldioxid vid energiåtervinning och står för elva procent av Helsingborgs totala växthusgasutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Från hus till hus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fanny Hall; [2019]
  Nyckelord :circular material; circular economy; construction industry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Industrisamhällets syn på resurshantering har länge sett densamma ut och följer en linjär konsumtionsmodell . Den modellen innebär att företag utvinner och extraherar material, använder dem för att skapa en produkt, säljer sedan den till konsumenten som gör sig av med produkten när hen inte längre har användning för den och till slut blir produkten till avfall (Ellen McArthur Foundation, 2013). LÄS MER

 3. 3. Återbruk av byggmaterial : En studie om effektivisering och avfallsminimering

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lea Péter; Minh Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Reuse; Building Material; Waste; Sustainability; Change Management; Circular Economy; Återbruk; Återanvändning; Byggmaterial; Avfall; Hållbarhet; Förändringsarbete; Cirkulär Ekonomi;

  Sammanfattning : Jordens befolkning ökar samtidigt som jordens resurser minskar och klimatförändringarna blir alltmer akuta. Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande mängd av det totala avfallet ivärlden. För att vända denna trend måste återbruk av byggmaterial öka. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär ekonomi inom industriell produktion av flerbostadshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Viberg; [2019]
  Nyckelord :Hållbart byggande; återvinning; byggavfall; cirkularitet; byggproduktion;

  Sammanfattning : År 2018 inföll ”Overshoot day”, dagen då vi förbrukat årets budget av jordens förnybara resurser, den 1 augusti (Rosengren, 2018). De resterande fem månaderna av året levde vi över jordens tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Bygg- och rivningsindustrins omställning mot cirkulär Ekonomi - En fallstudie kring hur affärsutveckling bidrar till cirkulära materialflöden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Alm; Camilla Stockenberg; [2018-09-26]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; bygg- och rivningsindustrin; affärsutveckling; utveckling; innovation; affärsmodell; samarbete; målsättning; effektiva materialflöden; avfall;

  Sammanfattning : Att 40 procent av världens materialflöden varje år går åt till byggnationer pekar på bygg- ochrivningsindustrins betydelse för ekonomin men även dess tunga inverkan på miljön. Dagenssamhälle domineras av en linjär ekonomi där produkter utformas, används och slängs i högtakt vilket medför förödande konsekvenser för miljö och samhälle. LÄS MER