Sökning: "avfallslagstiftning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet avfallslagstiftning.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Modulbaserad lakvattenbehandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johan Sandström; [2016]
  Nyckelord :Landfill; Leachate; modulbased; Leachate treatment Deponi; lakvatten; modulbaserad lakvattenbehandling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A change in legislation has resulted in that many of Sweden’s municipal landfills were closed in the beginning of this century. After landfill completion, the oper-ator is responsible for at least 30 years to take action with regard to the protec-tion of human health and the Environment. LÄS MER

 3. 3. Reglering av biprodukter i ramdirektivet om avfall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Kannesten; [2011]
  Nyckelord :ramdirektivet om avfall; restprodukter; miljörätt; avfall; biprodukter; avfallsbegreppet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om restprodukter – ämnen eller material som oavsiktligt framställts i en produktionsprocess – ska utgöra avfall eller inte är en omdebatterad fråga i EU:s avfallslagstiftning. EU-domstolen har tagit upp frågan i ett flertal mål och genom sin praxis ställt upp kriterier som utgör en princip för när en restprodukt utgör en biprodukt och inte ett avfall – i detta arbete benämnt biproduktprincipen. LÄS MER

 4. 4. The Polluter Pays Principle in the European Waste Framework Directive

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Regebro; [2010]
  Nyckelord :Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The polluter pays principle is an economic principle through which external costs can be internalised. The principle is thus a way of allocating costs for pollution. The principle can also be described using a fairness argument, where it would seem fair that the polluter pays the costs for the pollution which he has contributed to. LÄS MER

 5. 5. Resursloopen Farligt Avfall - anpassning av Resursloopen till verksamheten vid Sakab

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Linda Jönsson; [2007]
  Nyckelord :Farligt avfall; Avfallslagstiftning; Behandlingsmetoder; Resursloopen FA; SAKAB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att anpassa Resursloopen till SAKABs verksamhet, med inriktning mot farligt avfall. Resursloopen är en metod att se över sitt avfall i syfte att hitta bättre behandlingsmetoder av avfallet. LÄS MER