Sökning: "avhopp"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet avhopp.

 1. 1. Röster i skolan om avhopp från moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Bäcklund; [2020]
  Nyckelord :motivation; moderna språk; avhopp; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förstå och diskutera elevers avhopp från moderna språk. Vilka anledningar uppger eleverna till att de hoppat av? Hur såg eleverna sig själva som språkinlärare inför språkvalet och hur förändrades den bilden? Hur ser lärare och specialpedagog på avhoppen? Genom intervjuer med elever och lärare på en skola har jag velat belysa vad som föregår elevers beslut att hoppa av undervisningen i moderna språk och förstå de bakomliggande orsakerna till det. LÄS MER

 2. 2. Livslång karriär till sjöss : En studie om motivation, livsval och vad som lockar den unga sjömannen att stanna inom yrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Louise Falk; Sanne Joosten; [2020]
  Nyckelord :Maritime sector; generations; nautical officer; defection; retain; well-being; career; go ashore; shipping; Sjöfartssektorn; generationer; sjöbefäl; avhopp; behålla; trivsel; karriär; gå iland; sjöfart;

  Sammanfattning : Det finns studier som visar att sjöfarten har svårt att bibehålla unga sjöfarare inom sjömansbranschen. Forskning visar att yngre sjömän har en större tendens att avbryta sin karriär till sjöss och är mer receptiva för erbjudande från landbaserade arbetsplatser än de äldre sjömännen. LÄS MER

 3. 3. Tyrosinkinashämmare vid systemisk mastocytos : Hur effektiva och säkra är midostaurin, masitinib samt avapritinib?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jenny Näsfält; [2020]
  Nyckelord :Tyrosinkinashämmare; mastocytos;

  Sammanfattning : Mastocytos är en ovanlig myeloproliferativ neoplasi där en klonal ackumulation av mastceller påverkar olika organ. Hos mastocytospatienter ses vanligen en mutation i Kit-genen (Kit D816V) som kodar för tyrosinkinasreceptor Kit, receptorn får därav basaktivitet vilket leder till att mastcellerna kan proliferera, överleva samt ha sekretorisk aktivitet utan att aktiveras av sin ligand. LÄS MER

 4. 4. "Slutar de för att de är mogna så är det perfekt"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Ström; Emma Lassing; [2019]
  Nyckelord :avhopp; barnsyn; fritidshem; mellanstadiebarn; mognad; personal;

  Sammanfattning : I svenska fritidshem idag väljer majoriteten av de inskrivna barnen att sluta i åldrarna 10–12 år. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka förhållningssätt personal på fritidshem har till att barn i åldrarna 10–12 år slutar. Studien undersöker även vilka orsaker personalen ger till att detta sker. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan tränare och spelare : En studie om hur relationen till sin tränare påverkar motivationen och motivationsklimatet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sofiän Norstad Habeish; Mattias Hellman; [2019]
  Nyckelord :Self Determination Theory; CART-Q; SMS-II; PMCS-Q; Fotboll; tränare; spelare; relation; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av relationen tränare har till sina spelare och huruvida detta påverkar motivationen och motivationsklimatet. Frågeställningar: -       Finns det ett samband mellan upplevd relation till tränare och motivationen? -       Finns det ett samband mellan upplevd relation till tränare och upplevt motivationsklimat? -       Finns det skillnader i motivationsnivå och motivationsklimat beroende på spelarnas kön, ålder, samt tränarnas erfarenhet eller tränarnas utbildningsnivå? Metod: Urvalet bestod av åtta fotbollslag i Stockholmsområdet med totalt 102 fotbollsspelare i åldrarna 12–14 (12 år = 44, 13 år = 45, 14 år = 13) samt åtta tränare, en för varje lag som deltog. LÄS MER