Sökning: "avkodningsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet avkodningsförmåga.

 1. 1. Lärares hantering av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för läsning på höstterminen i årskurs 1 - En kvalitativ intervjustudie av sex lågstadielärares uppfattningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristiina Halonen; Anne Wallberg; [2020-06-23]
  Nyckelord :bedömningsstöd; läsförståelse; årskurs 1; ntervju; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syfte Kunskapskrav i läsförståelse för skolans årskurs 1 infördes år 2016. Sedan dess är lärarna ålagda att bedöma elevernas läsförmågor på höstterminen i årskurs 1 med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. LÄS MER

 2. 2. Upprepad läsning och dess effek för elevens avkodningsförmåga och läshastighet : - En kvantitativ och kvalitativ studie för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sofie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :upprepad läsning; intensivläsning; läsning; avkodningsförmåga; läshastighet;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att studera effekten av intensivläsningsmetoden upprepad läsning och dess effekt för elevens avkodningsförmåga och läshastighet. Frågeställningarna studien utgått från är följande:   Hur kan intensivläsning utveckla elevernas avkodningsförmåga och därav öka elevernas läshastighet? Vilket resultat ger intensivläsningsmetoden för elevernas läshastighet? Hur upplever eleverna intensivläsningsmetoden?   För att få svar på ovanstående frågor genomfördes en intensivläsningsperiod med 8 elever från grundskolans årskurs 4–6. LÄS MER

 3. 3. Att motivera elever till en god läsförmåga : Lärares arbete för att tidigt förebygga avkodningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Fridah Ljunggren; Lisa Klingberg; [2020]
  Nyckelord :Avkodning; avkodningssvårigheter; motivation; läsutveckling; fonologisk medvetenhet; förebygga; F-3;

  Sammanfattning : För att elever ska uppnå kunskapskraven i svenska innan de går ut årskurs tre behöver läraregöra tidiga insatser med att förebygga avkodningssvårigheter. Lärare behöver därför varamedvetna om elevers läsutveckling och använda sig av en varierad undervisning för att eleverska gynnas både på en individnivå samt gruppnivå. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med boksamtal för att främja läsförståelse : En kvalitativ studie om hur svensklärare på högstadiet arbetar med boksamtal för att öka elevers läsförståelse

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pi de Keiser; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; boksamtal; svenska; svensklärare; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur fyra svensklärare på högstadiet arbetar med boksamtal för att främja elevers läsförståelse. Genom semistrukturerade intervjuer har resultaten visat att det ges för lite tid för förarbete inför läsningen. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse, hörförståelse eller förståelse av skriven text : vad har de extra anpassningarna för roll i de nationella proven och vad är det vi prövar?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Denise Wiklund; Lena Svensson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; reading disabilities; additional adjustments; national test; reading comprehension; listening comprehension; comprehension of written text; validity; Dyslexi; lässvårigheter; extra anpassningar; nationella prov; läsförståelse; hörförståelse; förståelse av skriven text; validitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva lärares syn på tillgång till extra anpassningar vid ordinarie läsförståelseundervisning gentemot vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6, för elever i lässvårigheter. Vidare syftade även studien till att undersöka hur lärare tolkar begreppen läsförståelse respektive hörförståelse samt huruvida de anser att man kan pröva flera förmågor (avkodning och förståelse) i samma prov. LÄS MER