Sökning: "avlopp"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet avlopp.

 1. 1. IoT för samhällsnyttiga tjänster : Designprinciper i praktiken

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johan Davidsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många samhällsnyttiga tjänster är idag manuella och med låg digitaliseringsgrad. Samhällsnyttiga tjänster finns i olika delar av samhället till exempel inom skola, äldreomsorg, vägnätet, vatten och avlopp och avfallshantering. LÄS MER

 2. 2. Horizontal wastewater heat recovery heat exchanger, a model

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Joakim Nyholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The residential and service sector amounts to approximately 40 percent of Sweden’s entire energy demand. In which 90 percent of that is used by households and non-residential buildings. All in all about 80 TWh are used for heating and the provision of hot water in households and non-residential buildings. LÄS MER

 3. 3. Avledning av orenat avloppsvatten : En litteraturstudie om bräddning i svenska samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Hathaichanok Sukjai Sukjai; [2019]
  Nyckelord :Bräddning;

  Sammanfattning : Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när man pratar om avlopp och avloppsvatten. Eftersom bräddning är utspädning av avloppsvatten som tvingas släppas ut utan rening, leder detta till utsläpp av bland annat näringsämnen, miljö- och hälsostörande ämnen och patogena organismer i recipienten. LÄS MER

 4. 4. Höja kompetens och medvetenhet inom miljöfrågor : En utveckling av ett utbildningsmaterial för Sandvik AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Sanna Jägbrandt; Sofia Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :environmental education; internal training; increased competence; Sandvik AB; steel industry; didactic aspects; miljöutbildning; internutbildning; kompetenshöjning; Sandvik AB; stålindustri; didaktiska aspekter;

  Sammanfattning : Sandvik AB bedriver en verksamhet som ger upphov till störningar på miljö och människors hälsa och innefattas därför av lagkrav och andra bestämmelser för att göra dessa störningar så små som möjligt. Företaget arbetar mot visionen ”we set the industry standard” (”vi sätter industristandarden”) som visar på att de även inom hållbarhetsområdet siktar mot att överträffa lagkraven och uppnå högre satta mål för att kunna vara en ledande aktör på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Fosforsorptionskapaciteten i djupa jordlager : En kemisk analys av fosforadsorption i svenska grus- och sandjordar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Ekstrand; Camilla Hamberg; [2019]
  Nyckelord :phosphorus; phosphate; oxalate; pyrophosphate; eutrophication; adsorption; ICP; AutoAnalyzer; fosfor; fosfat; oxalat; pyrofosfat; eutrofiering; adsorption; ICP; AutoAnalyzer;

  Sammanfattning : Det största hotet mot våra vattenmiljöer idag är eutrofieringen - överskottet av näringsämnen orsakat av avlopp och jordbruk. För att motverka detta krävs mer kunskap kring uppträdandet av fosfor i jord och, mer specifikt, fosforsorptionskapaciteten i sand- och grusjordar. LÄS MER