Sökning: "avloppsrening"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet avloppsrening.

 1. 1. Partial denitrification as nitrite provider for mainstream anammox

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Felix Wallin Holmin; [2020]
  Nyckelord :Water engineering; Environmental engineering; Mainstream anammox; Partial denitrification; PDA; MBBR; Nitrogen removal; Vattenförsörjningsteknik; Avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In traditional wastewater treatment, nitrogen is removed through the biological process combination of nitrification and denitrification. Although it is a well-established method, the need for aeration and possible addition of an external carbon source results in it being an energy-negative and costly process, thus making alternative methods for nitrogen removal compelling to examine. LÄS MER

 2. 2. Avloppsrening från småskalig processindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Julia Dahlström; [2020]
  Nyckelord :Wastewater treatment; process water; industrial wastewater; process industry; slaughterhouse; dairy; brewery; small-scale domestic wastewater treatment; Avloppsvattenrening; processavloppsvatten; processindustri; slakteri; mejeri; bryggeri; små avlopp; små avloppsreningstekniker;

  Sammanfattning : Småskaliga processindustrier är små industrier som genom ett småskaligt, hantverksmässigt eller lokalt förhållningssätt förädlar råvaror genom olika automatiserade processer. Vid förädlingen uppkommer stora mängder processavloppsvatten med stor organisk belastning som måste tas om hand på ett hållbart, resurseffektivt och miljömässigt sätt för att inte skada människa eller miljö. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 4. 4. Application of volatile fatty acids from waste as an external carbon source for the denitrification process

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Chengyang Pan; [2019]
  Nyckelord :Volatile fatty acids VFAs ; Denitrification; External carbon sources; Wastewater treatment; Manometric method; Flyktiga fettsyror VFAs ; Denitrifikation; Externa kolkällor; Avloppsrening; Manometrisk metod;

  Sammanfattning : The gap between resource demand for the industrialized world and non-renewable feedstock like fossil fuels, essential agricultural fertilizer is getting increasingly severe, which has resulted in alarming-increasingly impacts on worldwide environmental problems. Meanwhile, wastewater treatment plants (WWTPs), as an essential facility for urbanization, is also confronting new rising challenges such as energy consumption and operation costs rather than only improving effluent wastewater quality. LÄS MER

 5. 5. Development of a GIS model for water accounting in Jordan: focus on irrigation and energy usage in the water sector

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Pastor Pascual; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With a water availability of less than 100 m3 per capita and year, Jordan is suffering extreme water-scarcity. To its intrinsic limited water resources more pressure is being added every year as a result of socioeconomic factors, such as the accelerated population growth, and a reduction of rainfalls and increase of evaporation as consequence of climate change. LÄS MER