Sökning: "avloppsrening"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet avloppsrening.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER

 3. 3. Pilot-scale plant application of membrane aerated biofilm reactor (MABR) technology in wastewater treatment

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Qianqian Li; [2018]
  Nyckelord :Membrane aerated biofilm reactor; municipal wastewater treatment; nitrogen removal; SND-MBR; Zeelung; Membranbelukt biofilmreaktor; kommunal avloppsrening; kväveavlägsnande; SNDMBR; Zeelung;

  Sammanfattning : This membrane aerated biofilm reactor (MABR) pilot project was performed at Ekeby wastewater treatment plant (WWTP) in Eskilstuna, Sweden. This plant is facing a future challenge of effluent TN < 10mg/L according to the new standard and the growing population, where higher treatment capacity is needed. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sofia Högstrand; Maja Ignell; [2018]
  Nyckelord :PAK; pulveriserat aktivt kol; MBBR; Moving Bed Biofilm Reactor; avancerad rening; avloppsreningsverk; organiska mikroföroreningar; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increased use of pharmaceuticals in combination with inadequate techniques and procedures in the wastewater treatment plants (WWTPs) have resulted in higher concentrations of pharmaceuticals and other organic micro pollutants (OMPs) in the aquatic environment. It has been established that these pollutants have caused changes in the behaviour and reproduction of fishes. LÄS MER

 5. 5. A review on ozonation and17a-ethinylestradiol - formation and effects in the environment of the by-products

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Erica Svensson; [2017]
  Nyckelord :Ethinylestradiol; EE2; By-products; Ozonation products; Transformation products; Ozonation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today, waste water treatment plants do not remove pharmaceutical residues from the water (as there are currently no regulations for wastewater treatment in regards to pharmaceuticals residues in Sweden) resulting in a high concentration of pharmaceuticals reaching the environment. The Swedish environmental protection agency have recently concluded that there is a need for advanced treatment of pharmaceuticals in wastewater. LÄS MER