Sökning: "avloppsreningsanläggningar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet avloppsreningsanläggningar.

 1. 1. Removal of pharmaceutical residues from wastewater by oxidation with ozone

  Master-uppsats, KTH/Resursåtervinning

  Författare :Frida Söderström; [2021]
  Nyckelord :ozonation; adsorption; pollutants; pharmaceuticals; wastewater; ozonering; adsorption; föroreningar; läkemedel; vattenrening;

  Sammanfattning : Avloppsreningsanläggningar är idag utformade för att rena bort föroreningar i form av organiskt material, suspenderade fasta ämnen och växtnäringsämnen (exempelvis fosfater och nitrater). Myndighet i Sverige har satt upp restriktioner och lagar gällande hur mycket av de olika föroreningarna som det är okej att utgående vatten innehåller. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och framtagande av åtgärdsförslag för de mindre avloppsreningsanläggningarna i Laholms kommun : En studie av fem avloppsreningsanläggningar upp till 500 pe

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Ekologi och miljövetenskap

  Författare :Martina Eriksson; [2010]
  Nyckelord :avloppsreningsanläggningar; reningsverk; provtagning;

  Sammanfattning : The aim of this project was to describe and to evaluate five small sewage treatment plants in the municipality of Laholm, Sweden, in order to investigate the treatment efficiency and to evaluate if effluents comply with discharge permits. The treatment systems were designed to treat effluents from 90 to 500 population equivalents. LÄS MER