Sökning: "avloppsslam"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet avloppsslam.

 1. 1. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 2. 2. Biogas production based on park waste - does Helsingborg have the potential?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nikoline Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Biogas; circular society; resources; biogas substrate; park waste; biofertilizer; biochar; biokol; parkavfall; biogödsel; cirkulära städer; biogas substrat; resurser; rötning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biogas is a renewable fuel produced from various kinds of organic biomass primarily considered as waste from today's society. The biogas today are used as fuel in heat and electricity or upgraded to vehicle gas. LÄS MER

 3. 3. Membranbioreaktorer och deras förmåga att avlägsna prioriterade mikroföroreningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Hassan Murad; [2018]
  Nyckelord :MBR-process; emerging substances of concern ESOC ; pharmaceutical residues; antibiotics; hormones; perfluorinated alkylated substances PFAS ; microscopic debris particles; AOX; EOX; wastewater; sewage sludge; MBR-process; prioriterade mikroföroreningar; läkemedelsrester; antibiotika; hormoner; perfluor alkalysyror PFAS ; mikroskräp; AOX; EOX; Avloppsvatten; Avloppsslam;

  Sammanfattning : Spridning av läkemedelsrester och andra prioriterade mikroföroreningar i miljön har uppmärksammats och stor oro väckts kring problematiken. Bland observationer som forskare har noterat till följd av antibiotika, hormoner och läkemedel i vattenmiljöer är bland annat bakteriell resistens, könsbyte och sterilitet hos fisk och groddjur. LÄS MER

 4. 4. Teknoekonomisk analys för enskild slamförbränningsanläggning i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Vajstedt; [2018]
  Nyckelord :avloppsslam; förbränning; hållbar energiteknik;

  Sammanfattning : Avdelningen vatten och renhållning på Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) har idag avsättningsproblem på restprodukter som förekommer på kommunala avloppsreningsverket i Kiruna. Rensavfallet från första reningstaget blandas idag in tillsammans med flis och avfall i avfallspannan på Kiruna kraftvärmeverk. LÄS MER

 5. 5. Slam som en del i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om faktorer som påverkarbeslutet att använda slam som gödselmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2018]
  Nyckelord :slam; rötslam; cirkulär ekonomi; beslutstagande; risk; PESTEL-modell;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har människan levt över de ändliga tillgångar av resurser som jorden har att erbjuda. Många av människans aktiviteter utarmar sakta men säkert jordens naturresurser samtidigt som världens befolkning ökar kraftigt. Livsmedelsproduktionen måste öka i takt med att resursanvändningen måste bli mer hållbar. LÄS MER