Sökning: "avloppsvatten"

Visar resultat 11 - 15 av 237 uppsatser innehållade ordet avloppsvatten.

 1. 11. Optimering av bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Amanda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Enhanced phosphorus removal; EBPR; bio-P; wastewater treatment; PAO; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As eutrophication of lakes and oceans is increasing, regulations regarding phosphorus effluents becomes stricter. Consequently, the majority of Sweden’s wastewater treatment plants employs some method for phosphorus removal. LÄS MER

 2. 12. A techno-economicGIS-based model for waste water treatment and reuse feasibility in the North Western Sahara Aquifer System

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Camilo Ramirez Gomez; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Water security represents a main challenge in the quest for sustainable development and stability worldwide. Often, such security is closely linked with the demand of water for agricultural irrigation, as it repre-sents the major share of human water withdrawals. LÄS MER

 3. 13. Uppströmsarbete i Bergaindustriområde, Kalmar : Spårning av utsläppskällor av koppar, zink, silver ochkadmium via avloppsanalys i ett industriområde

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Snorri Jökull Egilsson; Magnås Cornelia; [2018]
  Nyckelord :avloppsreningsverk; miljö; avloppsvatten;

  Sammanfattning : Avloppsreningsverket Kalmar vatten AB arbetar med att minska halter av kadmium, silver, koppar och zink som kommer in till verket. Berga industriområde i Kalmar uppskattas som en möjlig källa för metallutsläpp. I det här projektet undersöks avloppsvattnet i delar av Berga för att se om det finns utsläpp av förhöjda metallkoncentrationer. LÄS MER

 4. 14. VA-bolags kommunikationsstrategier för att reducera oönskade utsläpp i avloppsnätet från hushåll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nikolina Ström; [2018]
  Nyckelord :Communications strategies; Wastewater treatment plants; Environmental communication; Sewer; Best practice; Miljökommunikation; Kommunikationsstrategier; VA-bolag; Avlopp; Best practice;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER

 5. 15. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER