Sökning: "avloppsvatten"

Visar resultat 11 - 15 av 166 uppsatser innehållade ordet avloppsvatten.

 1. 11. Partial denitrification as nitrite provider for mainstream anammox

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Felix Wallin Holmin; [2020]
  Nyckelord :Water engineering; Environmental engineering; Mainstream anammox; Partial denitrification; PDA; MBBR; Nitrogen removal; Vattenförsörjningsteknik; Avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In traditional wastewater treatment, nitrogen is removed through the biological process combination of nitrification and denitrification. Although it is a well-established method, the need for aeration and possible addition of an external carbon source results in it being an energy-negative and costly process, thus making alternative methods for nitrogen removal compelling to examine. LÄS MER

 2. 12. Vattentillgång, vattenanvändning och inställning till återanvändning av renat avloppsvatten på en ö i skärgården – en fallstudie om Möja

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Signe Adelsköld; Sheryl Ilao Åström; [2019]
  Nyckelord :circular water use; drinking water; sewage treatment; sustainability; Möja; cirkulär vattenanvändning; dricksvattenförsörjning; avloppshantering; hållbarhet; Möja;

  Sammanfattning : Befintliga klimatscenarier visar att vi i framtiden kommer att få längre torrperioder och intensivare nederbörd, vilket ökar sårbarheten i våra system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Öar är känsliga för kommande klimatförändringar då de har små vattentillgångar och sällan har kommunal vattenförsörjning. LÄS MER

 3. 13. Avledning av orenat avloppsvatten : En litteraturstudie om bräddning i svenska samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Hathaichanok Sukjai Sukjai; [2019]
  Nyckelord :Bräddning;

  Sammanfattning : Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när man pratar om avlopp och avloppsvatten. Eftersom bräddning är utspädning av avloppsvatten som tvingas släppas ut utan rening, leder detta till utsläpp av bland annat näringsämnen, miljö- och hälsostörande ämnen och patogena organismer i recipienten. LÄS MER

 4. 14. Kan biokol rena akvatiska miljöer från läkemedelsrester?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Stina Stomberg; [2019]
  Nyckelord :Läkemedelsrester; Reningsverk; avloppsvatten; vattenlevande organismer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Pharmaceutical residues are becoming more appearing in aquatic systems and it is affecting aquatic organisms. A literature analysis was made to determine if biochar can adsorb pharmaceutical residues and if it is more effective than the already established filter material active carbon. LÄS MER

 5. 15. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Rebecca Winberg; [2019]
  Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

  Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER