Sökning: "avloppsvattenrening"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet avloppsvattenrening.

 1. 1. Evaluating the suitability of carbon source from fermentation of primary filter sludge for biological nutrient removal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sanna Sahlin; [2021]
  Nyckelord :Wastewater treatment; batch activity tests; NUR tests; anaerobic P release tests; EBPR; denitrification; removal rates; internal carbon source; fermentate; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traditional biological nutrient removal (BNR) processes in wastewater treatment require access to easily biodegradable carbon in order to achieve sufficient removal. However, a lot of the carbon in the influent wastewater is not directly available for BNR bacteria but need to undergo hydrolysis first. LÄS MER

 2. 2. Sustainability assessment of urine concentration technologies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Wastewater treatment; urine concentration; alkaline dehydration; nitrification-distillation; ion-exchange; struvite precipitation; MCA; Avloppsvattenrening; urinkoncentrering; alkalisk urintorkning; nitrifikations-destillering; jonbyte; struvitfällning; MKA;

  Sammanfattning : The majority of the nutrients in household wastewater are found in the urine and in order to facilitate the use the nutrients in the urine as fertilizer, the urine can be can be concentrated. To extract the nutrients from the urine, various technologies for urine concentration are being developed today. LÄS MER

 3. 3. Comparison of mesophilic and thermophilic anaerobic sludge digestion at Hammarby Sjöstadsverk MBR pilot plant for wastewater treatment

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Jessica Sellin; [2021]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; sludge; wastewater treatment; thermophilic; mesophilic; stress test;

  Sammanfattning : Anaerobic digestion is a commonly used method for stabilisation of sewage sludge and production of biogas at municipal wastewater treatment plants (WWTPs). The hydraulic retention time for sludge in the digestion reactors is about 16 days at Henriksdal WWTP in Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Hur ska Kiruna avloppsreningsverk minska sin påverkan på recipienten Luossajokki? : En utredning av möjliga åtgärder inför en framtida omprövning av tillståndet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sandra Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Luossajoki; avloppsvattenrening; kväveavskiljning; deammonifikation; anammox; näringsämnen;

  Sammanfattning : En alltför stor tillförsel av näringsämnen till sjöar och vattendrag orsakar miljöeffekter i form av ökad tillväxt av planktoniska alger i vattenmassan (algblomning) och igenväxning av stränder, syrebrist i bottensedimenten och ändrad artsammansättning för djurplankton och fisk. Utsläpp av kväve i from av ammonium (NH4+) kan omvandlas till ammoniak (NH3) som är toxiskt för de flesta vattenlevande organismer redan vid mycket låga koncentrationer. LÄS MER

 5. 5. Möjlighet för lokal regenerering av granulerat aktivt kol : Analys av regenereringsmetoder

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Kim Nguyen; Ida Enström; [2020]
  Nyckelord :Vattenrening; GAK; Aktivt kol; Termisk regenerering; Kemisk regenerering; Biologisk regenerering; Elektrokemisk regenerering; Fotokatalytisk regenerering; Regenerering av aktivt kol;

  Sammanfattning : Sundets avloppsreningsverk (ARV) i Växjö har fått bidrag för att genomföra en förstudie och pilotstudier för avancerad avloppsvattenrening och en av teknikerna som undersöks är aktivt kol. Användning av aktivt kol kan skapa miljöpåverkan främst på grund av energiåtgången vid tillverkning av aktivt kol. LÄS MER