Sökning: "avoidance"

Visar resultat 1 - 5 av 708 uppsatser innehållade ordet avoidance.

 1. 1. Vuxen och rädd - Att lindra lidande vid stickrädsla

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mimi Pelling; Klara Storbacka; [2019-08-16]
  Nyckelord :adults; anxiety; blood-injection-injury phobia; cannulas; needle fear; needles; nursing care; person centred care; suffering; syringes;

  Sammanfattning : Background: Fear of needles does not only cause problem for the sufferer but also for the health care professionals in various care related situations such as phlebotomy, venipuncture or other invasive procedures including needles, syringes or cannulas. Although these procedures are accepted by most individuals it can for some people cause fear, anxiety and may even lead to healthcare avoidance. LÄS MER

 2. 2. Robust Design and Analysis of Automotive Collision Avoidance Algorithms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Anders Sjöberg; [2019-06-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automotive collision avoidance systems help the driver to avoid or mitigate a collision. The main objective of this project is to nd a methodology to improve the performance of Volvo’s automotive collision avoidance system by optimizing its congurable parameters. LÄS MER

 3. 3. Generalkausulen mot skatteflykt i ATAD - ordalydelse, innebörd och förhållande till EU-domstolens praxis om rättfärdigande av nationella skatteflyktsåtgärder som vidtagits i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adina Harlacher; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU-skatterätt; skatteflyktsdirektivet; ATAD; Anti Tax Avoidence Directive; artikel 6; generalklausul mot skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (ATAD) trädde i kraft, står de nationella rättstillämparna i EU:s medlemsstater inför uppgiften att tolka sina skatteflyktsregler konformt med direktivet. I brist på vägledande praxis från EU-domstolen om hur direktivets minimikrav ska tolkas, har ATAD och formuleringen av dess bestämmelser gett upphov till nya EU-rättliga frågor kring vilka villkor som gäller för medlemstatera när de vidtar åtgärder i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden. LÄS MER

 4. 4. Casino Royale : Brand Avoidance and Advertising Among Generation Y in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Julia Henriksen; Malin Hornebrant; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background:  Online casinos are rising in popularity, and the number of people in Sweden who gambled online in 2018 is an all-time high. At the same time, the amount of money that online casinos spend on advertisements is also at an all-time high. LÄS MER

 5. 5. Why not "English only"? : Patterns of code-switching between Swedish and English in Swedish upper secondary EFL education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johan Vestin; [2019]
  Nyckelord :code-switching; EFL Teaching; Equivalence; Reiteration; Socializing; Metalanguage; L2 Avoidance; Floor-holding;

  Sammanfattning : English education in Sweden tends to be viewed as a second language, rather than a foreign language. Therefore, it is generally expected that instruction is performed, and content is taught in English. However, previous research shows that English is generally not the sole language used, even in classrooms with explicit “English only” policies. LÄS MER