Sökning: "avräkningspris"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet avräkningspris.

 1. 1. Finansiell riskhantering hos svenska mjölk- och växtodlingsföretag : identifiering av de avgörande faktorerna för att hantera finansiell risk på en fluktuerande marknad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Linnea Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :finansiell risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; lantbruk; vinst; kassaflöde; marknadskris; management; financial risk; management process; agricultural; profit; cash flow; market crisis;

  Sammanfattning : Ett varierat avräkningspris ställer högre krav på dels hur lantbruksföretaget lyckas att behålla lönsamhet och dels företagets förmåga att anpassa sig efter dessa svängningar. Studien omfattar en teoretisk referensram, vilken redogör för finansiell risk, managementmetoder, riskhanteringsprocess och den förväntade nyttoteorin. LÄS MER

 2. 2. Splitleverans av mjölk : en studie om svenska mjölkproducenters incitament till splitleverans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Matilda Helgesson; Ellinor Svensson; [2016]
  Nyckelord :kooperativ; lönsamhet; mejeri; mjölkkris; mjölkproducent; splitleverans; transaktionskostnader; transaktionsspecifika tillgångar; variabler; vertikal integration;

  Sammanfattning : Utvecklingen på den europeiska mejerimarknaden har orsakat en ekonomisk kris för de svenska mjölkproducenterna. Krisen är en följd av avskaffandet av mjölkkvoter för den europeiska mjölkproduktionen vilken skapat en obalans mellan produktion och konsumtion av mjölk, där utbudet överstiger efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan teknisk effektivitet och räntabilitet på eget kapital : en effektivitetsstudie på svenska mjölkföretag mellan åren 2009 – 2011

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mats Jansson; Kristofer Stenvall; [2014]
  Nyckelord :teknisk effektivitet; räntabilitet på eget kapital; svenska mjölkföretag;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att med hjälp av jordbruksekonomiska undersökningen mellan 2009 – 2011 analysera hur teknisk effektivitet påverkar räntabilitet på eget kapital i svenska mjölkföretag. Mjölkföretagen i Sverige visade under 2011 sämre resultat, vilket förklaras främst av lägre avräkningspris på mjölk. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiskt optimal slaktvikt för slaktsvin : en jämförelse mellan integrerad och specialiserad produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ebba Lindahl; Gustav Skog; [2014]
  Nyckelord :slaktvikt; slaktsvin; matematisk optimering; kapacitetsutnyttjande; integrerad produktion; specialiserad produktion;

  Sammanfattning : Sveriges grisproduktion står idag inför en omstrukturering inom slakteribranschen. En försämrad lönsamhet och svårigheter att få avsättning för det kött som slaktas har lett till att ett av de större slakterierna inom grissektorn har valt att stänga. LÄS MER

 5. 5. Vallmaskiners ekonomiska livslängd : underhållskostnadens inverkan på reinvesteringstidpunkten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl Johnsson; Henrik Karlsson; Ellen Weidman; [2014]
  Nyckelord :Vallmaskiner; underhållskostnad; ekonomisk livslängd; läglighetseffekt;

  Sammanfattning : Högre driftskostnader och lägre avräkningspris på mjölk har gjort att lönsamheten inom svensk mjölkproduktion har sjunkit. Genom grovfoder, exempelvis ensilage, får mjölkkorna den största delen av sitt dagliga näringsbehov. För att korna ska hålla en hög produktivitet måste grovfodret ha rätt kvalitet. LÄS MER