Sökning: "avreglering av marknader"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden avreglering av marknader.

 1. 1. Konkurrensutsättning av lag och ordning : Kan polismyndighetens samhällsekonomiska effektivitet ökas av konkurrensutsättning?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petter Olofsson; Anna Råholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida det är möjligt att konkurrensutsätta polismyndigheten samtom det är samhällsekonomiskt lönsamt. Sedan 1990-talet har det skett mångakonkurrensutsättningar av tidigare lagstadgade marknader i hopp om att skapa bättresamhällsekonomiska förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Internationaliseringens risker och möjligheter på en komplex marknad : En studie om SEB:s etablering i Kina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Uppsala Internationalization process model; knowledge; commitment; risk; uncertainty; SEB; China; Uppsalamodellen; internationaliseringsprocess; kunskap; engagemang; risk; osäkerhet; SEB; Kina;

  Sammanfattning : Sedan 1980-talet har avregleringen av den finansiella sektorn öppnat nya vägar för svenska bankers internationalisering. Detta har inneburit att de svenska storbankerna i allt större utsträckning blickat utanför Sveriges gränser. Men processen att etablera sig på en ny marknad utomlands är inte riskfri. LÄS MER

 3. 3. Från reglering till konkurrens. En studie av organisationsförändringar inom fjärrvärmeaktörerna i Uppsala och Västerås.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Lisa Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Organisering; Reformering; Avreglering; Affärsmässighet; Fjärrvärmemarknaden;

  Sammanfattning : I Sverige genomfördes en våg av avregleringar inom den offentliga sektorn under 1980- och 1990-talen och en av de marknader som avreglerades var elmarknaden 1996. Eftersom fjärrvärmeaktörer i många fall är väl integrerade med elaktörer påverkades de indirekt av avregleringen. LÄS MER

 4. 4. Kreditvärderingsinstitut som auktoritet: En jämförelse av lagstiftarens motiv och verklighetens effekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Widnersson; [2011]
  Nyckelord :bankrätt en. banking law ; associationsrätt; avtalsrätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; finansrätt en. fiscal law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; sakrätt; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar i huvudsak kreditvärderingsinstitutens auktoritära roll på kreditmarknaderna samt hur lagstiftarens inkorporering av kreditvärderingsbetyg har påverkat det finansiella systemet. Målet är att pragmatiskt granska lagstiftarens motiv med inkorporering av kreditvärderingsbetyg i kapitaltäckningsregelverket samt att föreslå möjliga förändringar i de fall brister anses föreligga. LÄS MER

 5. 5. Positionering på den svenska apoteksmarknaden : Kampen om apotekskunden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Anders Ekström; Johan Helgius; [2011]
  Nyckelord :Pharmacy market; deregulation; restriction; brand identity; positioning; Apoteksmarknad; avreglering; restriktioner; varumärkesidentitet; positionering;

  Sammanfattning : Bakgrund:1 juni 2009 avreglerades det svenska apoteksmonopolet och marknaden öppnades upp för konkurrens. Antalet apoteksaktörer har sedan dess tilltagit vilket sätter press på företagen att särskilja sin verksamhet för att bli mer konkurrenskraftiga i kampen om apotekskunderna. LÄS MER