Sökning: "avrinningsområde"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet avrinningsområde.

 1. 1. Twenty-First Century Drought Projections in Swedish Catchments

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elise Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Drought; climate change; drought index; climate models; catchments; societal functions; Torka; klimatförändring; torkindex; klimatmodeller; avrinningsområde; samhällsfunktioner;

  Sammanfattning : Droughts can have far-reaching and devastating effects on all sectors of society and ecology and future changes to drought and flood patterns are uncertain. This uncertainty has led to a lax response from local officials in dealing with mitigation and adaptation, particularly in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Myllrande våtmarker : möjligheter och utmaningar för kommuner genom våtmarksprojekt i peri-urban miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lina Andersson; [2021]
  Nyckelord :våtmark; ekosystemtjänst; peri-urban miljö; biologisk mångfald; tvåstegsdiken; myllrande våtmarker; Sveriges miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Skåne; kommun; åar; avrinningsområde; vattenråd;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, vad det innebär och om målet uppnås. En historisk tillbakablick på hur våtmarker i Sverige har förändrats och vilka typer av våtmarker som finns i landet ska förtydliga hur människan har nyttjat dessa ekosystem. LÄS MER

 3. 3. Analys av sedimentackumulation i våtmarker i Rååns avrinningsområde och undersökning av våtmarkernas renoveringsbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lumsén; [2021]
  Nyckelord :Constructed wetlands; sedimentation; maintenance needs; Anlagda våtmarker; sedimentation; renoveringsåtgärder;

  Sammanfattning : Inom Rååns avrinningsområde, som är beläget i kommunerna Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuv, har anläggning av våtmarker pågått sedan 1990-talet. De anlagda våtmarkerna syftar till att minska näringsförlusterna från omkringliggande jordbruksmarker till vattendrag och gynna den biologiska mångfalden. LÄS MER

 4. 4. How design storms with normally distributed intensities customized from precipitation radar data in Sweden affect the modeled hydraulic response to extreme rainfalls

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Daniel Elfström; Max Stefansson; [2021]
  Nyckelord :cloudbursts; cloudburst mapping; spatial rain variation; pluvial flooding; hydraulic response; Swedish precipitation radar data; idealized urban catchment; hydrodynamic modeling; skyfall; skyfallskartering; gaussisk regnfördelning; spatial regnvariation; pluvial översvämning; hydraulisk respons; svensk nederbördsradardata; idealiserat urbant avrinningsområde; hydrodynamisk modellering;

  Sammanfattning : Intense but short-term cloudbursts may cause severe flooding in urban areas. Such short-term cloudbursts mostly are of convective character, where the rain intensity may vary considerably within relatively small areas. Using uniform design rains where maximum intensity is assumed over the whole catchment is common practice in Sweden, though. LÄS MER

 5. 5. Kraftig nederbörd och översvämningar – Planhandläggares tolkning av översvämningskartor med osäkerhetszon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Helkimo; [2021]
  Nyckelord :climate change; flood inundation mapping; uncertainty; interpretation; GIS; klimatförändringar; översvämningskartering; osäkerhet; tolkning; GIS;

  Sammanfattning : I framtiden förutspås kraftig nederbörd bli vanligare förekommande på grund av klimatförändringar och global uppvärmning, vilket kan leda till fler och större översvämningar. Med översvämningskartering kan fastighetsskador och dödsfall undvikas och kartorna kan användas som beslutsunderlag inom samhällsplanering. LÄS MER