Sökning: "avsändare"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet avsändare.

 1. 1. Upplevelser av texter. En receptionsstudie av fem texter om mensvärk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Felicia Lallo; [2020-05-06]
  Nyckelord :mottagaranpassning; receptionsstudie; röst; målgrupp; modelläsare; LIX;

  Sammanfattning : I ett samhälle där skrivande får mer och mer utrymme är det viktigt att undersöka hurmottagaren uppfattar och tolkar texter. I den här undersökningen studeras upplevelserav texter. Materialet består av fem texter om mensvärk från olika avsändare somanalyseras utifrån röst, läsbarhet och modelläsare. LÄS MER

 2. 2. Nudging - Mindre är mer : En experimentell studie ur ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Moberg; Emma Sardal; [2020]
  Nyckelord :Nudge; nudging; beslutsarkitektur; påträngandegrad; offentlig avsändare; privat avsändare; konsumentattityd; antagande av nudge.;

  Sammanfattning : Nudge syftar till att knuffa individer till att ta val som är i enlighet med deras välmående genom att göra förändringar i den miljö inom vilken individen tar beslut. För att få människor att ta särskilda beslut kan nudge delas in i låg och hög påträngandegrad baserat på hur stor graden av påträngande är på individens autonomi. LÄS MER

 3. 3. Representationer av femininitet och maskulinitet i tyska och svenska valaffischer 1918-1933.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :John Norrman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inför varje valprocess stöter vi på en uppsjö av valaffischer och de representationer som finns däri. En utgångspunkt för mitt arbete är att sådana kulturella representationer är maktskapande på så vis att de medvetet eller omedvetet påverkar det som de representerar. LÄS MER

 4. 4. Stormar, scenarier och smarta enheter – En retorisk analys av förberedande krisinformation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Tenor; [2020]
  Nyckelord :Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; retorik; myndighetskommunikation; humor; katastroffilm; förberedande krisinformation; krisberedskap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder retorik och humor på ett retoriskt sätt för att övertyga i tre olika krisförberedande informationsvideor från år 2019. Detta görs genom en kvalitativ retorisk analys med stöd av semiotik för att undersöka de tecken som bygger upp det retoriska budskapet genom apellformerna logos, ethos och pathos. LÄS MER

 5. 5. Jag är lite överallt hela tiden En studie om specialpedagogens roll i arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Andersson; Petra Christensson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; förskola; likabehandling; plan mot diskriminering och kränkande behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Matilda Andersson och Petra Christensson (2020). “Jag är lite överallt hela tiden”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER