Sökning: "avskrivningar vid nedskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden avskrivningar vid nedskrivning.

 1. 1. Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 :  En studie om strategier grundat på opportunistiskt beteende vid redovisningsfrihet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ereblina Gashi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 - En studie om strategier grundat på opportunistiskt beteende vid redovisningsfrihet  Bakgrund och problem:  IASB implementerade den 1 januari 2005 ett nytt regelverk så kallad IFRS som gällde för alla börsnoterade bolag i Europa. Enligt det utfärdande expertorganet IASB skulle fasta linjära avskrivningar ersättas med en nedskrivningsprövning av goodwill. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av goodwill under IAS 36 : Bestämmande faktorer som påverkar aktualisering av goodwillnedskrivning hos företag på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Almir Berbic; Markus de Barès; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; IASB; goodwill impairment losses; impairment test; IAS 36; earnings management; big bath; income smoothing; agent theory; contract theory; debt hypothesis.; Goodwill; IASB; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IAS 36; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori; kontraktsteori; skuldsättningshypotes.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker företagsspecifika ekonomiska faktorer och opportunistiska incitamentrelaterade faktorer hos företagsledare som är bestämmande för aktualisering av goodwillnedskrivning i den svenska kontexten. År 2005 implementerade International Accounting Standard Board principbaserade riktlinjer avseende redovisning av goodwill enligt IAS 36 mot tidigare systematiska avskrivningar av goodwill. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill i privata koncerner som följer IFRS; hanteras det annorlunda i jämförelse med noterade koncerner?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Akif Dashdemirov; Robert Jensen; [2019-02-15]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivning; privata och noterade koncerner; IFRS 3; IAS 36; IAS 38;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill är sedan länge en omdiskuterad fråga och många studier har analyserat effekten av rådande redovisningskrav. 2001 införde FASB en ny metod för hanteringen av goodwill, baserad på årlig nedskrivningsprövning och 2004 antog IASB ett liknande regelverk. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesvärdering -En fallstudie om hur företag praktiskt värderas varumärken vid förvärv och nedskrivning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Kristin Lindgren; Anna Törnroos; [2017-01-17]
  Nyckelord :Varumärken; IAS 36; IAS 38; Impairment; Intangible assets; Fair value accounting; Goodwill; Earnings Management;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan införandet av IFRS år 2005 ska företag årligen genomföra nedskrivningsprövningar av varumärken med obestämbar nyttjandeperiod istället för att som tidigare, göra årliga linjära avskrivningar. Dessa nedskrivningsprövningar kräver att företagen gör en mängd subjektiva antaganden inom ramen för IAS 36 vilket i slutänden påverkar huruvida nedskrivning ska ske eller ej. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar företagsledningen i sin bedömning vid nedskrivning av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Lansgard; Ning Ulfenborg Zheng; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; impairment of goodwill; changed CEO; earnings management; big bath; income smoothing; positive accounting theory; agency theory; Goodwill; nedskrivning av goodwill; VD-byte; inkomstutjämning; positiv redovisningsteori; agentteori;

  Sammanfattning : För att uppnå större harmonisering mellan länder och förenkla jämförelser mellan företag har ett antal internationella standarder för finansiell rapportering upprättats. Den senaste IFRS- standarden, IFRS 3, gavs ut år 2004 och infördes i Europa år 2005, vilket innebar att börsnoterade företag bland annat i Sverige skulle följa standarden när de upprättar sin koncernredovisning. LÄS MER